Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawy oleju opałowego lekkiego od lutego 2008r do 01 maja 2008r.

Przetarg nieograniczony - Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawy oleju opałowego lekkiego od lutego 2008r do 01 maja 2008r.

Biskupice, dnia 18-03-2008r.

Numer sprawy: DPS-ZP 3200/2/2008


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu 17 Marca 2008r. - w sprawie:

Dostaw OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO od Lutego 2008r. do 01 Maja 2008r.

- w ilości 5 000 dm3:

- max. lepkość w temp. 20 ºC 6 mm2 / s (1,5 ºE)

- Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

- wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

INTEROIL M.K.A. SKORUPA S.J.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez INTEROIL M.K.A. SKORUPA S.J. uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagalne warunki stawiane oferentom.

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

ü CENĘ:

CENA NETTO 2,09 zł

22%- VAT 0,46 zł

CENA BRUTTO 2,55 zł

(MARŻA 0,48 % od ceny hurtowej Ekoterm Plus PKN Orlen)

Uzyskał wartość punktową: 5,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez INTEROIL M.K.A. SKORUPA S.J.: 5,00 pkt

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały odrzucone 2 oferty złożonych przez:

P.H.U. "EKO-OIL" oraz AUTOMARK SP. Z O.O.

Uzasadnienie:

Firmy zaoferowała marżę w wysokości minus -2,00% oraz 0,00%, co jest sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiającego - dz. XV - Opis sposobu obliczania ceny i marży, pkt. 5.

Zgodnie z ww. postanowieniami specyfikacji cena za 1 dm3 oleju opałowego lekkiego winna być powiększona o marżę podaną w formularzu ofertowym, a więc marżą dodatnią.

Również z przepisów Art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. 978, poz. 1050 z późniejszymi zmianami), wynika, że marża handlowa jest wartością dodatnią. Zatem podana przez oferentów marża ujemna (-2,00%) oraz zerowa (0,00%) jest sprzeczna z ww. wymogami SIWZ i przepisami ustawy o cenach, a oferta złożona przez firmę P.H.U. "EKO-OIL" oraz AUTOMARK SP. Z O.O. winny podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty w przetargu nieograniczonym złożyli i uzyskali wartość punktową:

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

INTEROIL M.K.A. SKORUPA S.J.

Ul. Broniewskiego 32/10, 98-200 Sieradz

5,00

5,00

2.

AUTOMARK
SP. Z O.O.

Ul. Mostowa 3, 98-220 Zduńska Wola

Oferta odrzucona

----

3.

P.H.U. "EKO-OIL"

Kamasze 14,
98-270 Złoczew

Oferta odrzucona

----

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 wraz z późniejszymi zmianami ) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  18‑03‑2008 10:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
18‑03‑2008 10:56:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive