Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego na 'Wykonanie instalacji systemu przeciwpożarowego w Pawilonie 'A' i 'B' Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach'

Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego na 'Wykonanie instalacji systemu przeciwpożarowego w Pawilonie 'A' i 'B' Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach'

Numer sprawy: DPS-ZP 3200/7/2008

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu 28 Października 2008 r. - w sprawie:

Wykonanie instalacji systemu przeciwpożarowego w Pawilonie "A" i "B" Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną:

1. instalacji alarmowej pożarowej w pawilonie mieszkalnym,

2. instalacji oświetlenia awaryjnego w pawilonie mieszkalnym,

3. włączenie w instalowany system ppoż. istniejącej instalacji oddymiania klatki schodowej z windą w pawilonie mieszkalnym,

4. instalacji alarmowej pożarowej w zabytkowym pałacu,

5. rozbudowy instalacji oświetlenia awaryjnego w zabytkowym pałacu,

6. dokończenia instalacji wyłączników przeciwpożarowych zasilania w zabytkowym pałacu,

7. oznakowanie zgodne z przepisami projektowanych urządzeń przeciwpożarowych w Pawilonach "A" i "B".

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

"A. T. SYSTEM", Ormaniec Tomasz
ul. Podedworze 10/20, 30 - 686 Kraków, NIP: 678 - 241 - 37 - 31

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez"A.T. SYSTEM", Ormaniec Tomasz uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagalne warunki stawiane oferentom, kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia.

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

Zamawiający określił:

CENĘ:

- WARTOŚĆ netto 97 895,53 zł + 22% VAT 21 537,02 =

- WARTOŚĆ brutto 119 432,55

Uzyskał wartość punktową: 3,50 pkt

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- do 10 Grudnia 2008 r. (50 dni kalendarzowych od dnia 21.10.2008r.)

Uzyskał wartość punktową: 1,00 pkt

OKRES GWARANCJI:

- 36 MIESIĘCY

Uzyskał wartość punktową: 0,50 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez "A.T. SYSTEM" Ormaniec Tomasz: 5,00 pkt.

Oferty w przetargu nieograniczonym złożyli:

Nr oferty

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 3,50)

"TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA"

(maksymalna ilość pkt. 1,00)

"OKRES GWARANCJI"

(maksymalna ilość pkt. 0,50)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

P.H.U. "TELBIT",
Iwona Janowska

92 - 431 Łódź,
ul. Ketlinga 21

ODRZUCONA OFERTA

ODRZUCONA OFERTA

ODRZUCONA OFERTA

ODRZUCONA OFERTA

2.

P.H.U. "BART" S.C. Barbara Mróz, Artur Mróz, Kompleksowe Zabezpieczenie Obiektów

98 - 200 Sieradz,
ul. Droga Brzezińska 1B

ODRZUCONA OFERTA

ODRZUCONA OFERTA

ODRZUCONA OFERTA

ODRZUCONA OFERTA

3.

P.P.H.U. TEL - POŻ - SYSTEM "ISKRA" Sp. z o.o.

61 - 022 Poznań,
ul. Krańcowa 11

ODRZUCONA OFERTA

ODRZUCONA OFERTA

ODRZUCONA OFERTA

ODRZUCONA OFERTA

4.

"A.T. SYSTEM", Tomasz Ormaniec

30 - 686 Kraków,
ul. Podedworze 10/20

3,50

1,00

0,50

5,00

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały odrzucone 3 OFERTY

Odrzucone zostały oferty złożone przez: OFERTA NR 1 - P.H.U. "TELBIT", Iwona Janowska, 92 - 431 Łódź, ul. Ketlinga 21, OFERTA NR 3 - P.P.H.U. TEL - POŻ - SYSTEM "ISKRA" SP. Z O.O., 61 - 022 Poznań, ul. Krańcowa 11 oraz OFERTA NR 2 - P.H.U. "BART" S.C. BARBARA MRÓZ, ARTUR MRÓZ KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZANIE OBIEKTÓW, 98-200 Sieradz, ul. Droga Brzezińska 1b.

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE

1. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "TELBIT", Iwona Janowska zawiera błąd w obliczaniu ceny (Art. 89, ust. 1 pkt. ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)).

Cena oferty brutto złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "TELBIT", Iwona Janowska zawiera VAT w wysokości 7% ceny netto, prawidłowa cena brutto powinna zawierać podatek VAT w wysokości 22% ceny netto.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 97, poz. 970 z późniejszymi zmianami) stawką obniżonego podatku w wysokości 7% nie są objęte budynki sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie 1130 (Budynki zbiorowego zamieszkania) do której zalicza się m.in. domy opieki społecznej.

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "TELBIT", Iwona Janowska jest niezgodna z treścią działu XVII pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin realizacji zamówienia powinien umożliwiać obliczenie ilości dni od dnia otwarcia ofert do dnia wykonania zamówienia. (Art. 89, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)). Określony przez oferenta termin realizacji zamówienia nie pozwala na wyliczenie terminu realizacji zamówienia oraz nie pozwala dokonać oceny oferty w tym zakresie.

2. Oferta złożona przez P.P.H.U. TEL - POŻ - SYSTEM "ISKRA" SP. Z O.O. 61-022 Poznań, ul. Krańcowa 11 zawiera błąd w obliczaniu ceny (Art. 89, ust. 1 pkt. ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)).

Cena oferty brutto złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TEL - POŻ - SYSTEM "ISKRA" Sp. z o.o. zawiera VAT w wysokości 7% ceny netto, prawidłowa cena brutto powinna zawierać podatek VAT w wysokości 22% ceny netto.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 97, poz. 970 z późniejszymi zmianami) stawką obniżonego podatku w wysokości 7% nie są objęte budynki sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie 1130 (Budynki zbiorowego zamieszkania) do której zalicza się m.in. domy opieki społecznej.

3. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "BART", S.C. Barbara Mróz, Artur Mróz Kompleksowe Zabezpieczanie Obiektów jest niezgodna z treścią działu XVII pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin realizacji zamówienia powinien umożliwiać obliczenie ilości dni od dnia otwarcia ofert do dnia wykonania zamówienia. (Art. 89, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)). Określony przez oferenta termin realizacji zamówienia nie pozwala na wyliczenie terminu realizacji zamówienia oraz nie pozwala dokonać oceny oferty w tym zakresie.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Biskupice, dnia 28 Października 2008r.


(-) Maria Antczak

Dyrektor

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  29‑10‑2008 13:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
29‑10‑2008 13:39:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive