Zawiadomienie o wyborze oferty i odrzuceniu oferty w sprawie zamówienia publicznego na dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice

Zawiadomienie o wyborze oferty i odrzuceniu oferty w sprawie zamówienia publicznego na dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice (Grudzień 2010r. - 31 Marzec 2011r.)

Biskupice, 2010-11-30

Numer sprawy: DPS-ZP 3200/10/2010ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętym w dniu
29 listopada 2010r. - w sprawie:

DOSTAWY BRYKIETU Z TROCIN DRZEWNYCH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE
CPV 09111400-4 (Paliwa drzewne)

PKWiU 20.10.40 - 05.30 (Brykiety z trocin)

1. wartość opałowa 18 MJ/kg

2. wilgotność 8 - 15 %

3. Granulacja brykietu - średnica do 8 cm

4. Opakowania zbiorcze po 25-35 kg

5. termin płatności - 30 dni od daty dostawy koksu i wystawienia faktury,

6. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

  1. wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.
W ilości 50 ton

W okresie od GRUDNIA 2010r. do 31 MARCA 2011r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANPOL" Rajmund Andrych

Biskupice 88

98-210 Sieradz 2

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez P.W. "ANPOL" Rajmund Andrych uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagalne warunki stawiane ofertom.
ü CENĘ:

WARTOŚĆ netto za 1 tonę 450,00 zł + 22% VAT 99,00 =

WARTOŚĆ brutto za 1 tonę 549,00 zł

CENA w skali 5 punktowej (5,00 pkt.)

Sumaryczna ilość punktów otrzymana : 5,00 pkt.
Oferty w zamówieniu publicznym złożyli:


Nr oferty

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA" (brutto)
za 1 tonę

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1

Produkcja Brykietów z Trocin

Nowy Świat 6,
98-105 Wodzierady

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANPOL" Rajmund Andrych

Biskupice 88,
98-210 Sieradz 2

5,00

5,00
Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia została odrzucona 1 oferta złożona przez wykonawcę Produkcja Brykietu z Trocin, Nowy Świat 6, 98-105 Wodzierady.
Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Treść oferty złożonej przez "Produkcja Brykietów z Trocin", Nowy Świat 6, 98-106 Wodzierady nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z Art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaproponowany przez Oferenta przedmiot zamówienia nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Oferent dokonał następujących zmian w opisie przedmiotu zamówienia w stosunku do pkt. III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Wartość opałową brykietu 15 440 kJ/kg (wymagana przez Zamawiającego 18 MJ/kg);

2. Opakowanie zbiorcze 20 kg (wymagana przez Zamawiającego 25-35 kg);

3. Termin płatności 14 dni (wymagany przez Zamawiającego 30 dni).
Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Przewidywany możliwy termin podpisania umowy 10 grudnia 2010r.

(-) Magdalena Zawiasa

Z upoważnienia Dyrektora
_________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  01‑12‑2010 08:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
01‑12‑2010 08:27:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive