Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wymiana dachu na budynku pałacu (Pawilon "B") Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach"

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wymiana dachu na budynku pałacu (Pawilon "B") Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach"

Biskupice, dnia 07 kwietnia 2011r.

DPS-ZP 3200/5/2011
Unieważnienie postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wymiana dachu na budynku pałacu (Pawilon "B") Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach"
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wymiana dachu na budynku pałacu (Pawilon "B") Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach".
Uzasadnienie

W dniu 17 marca 2011r. Powiat Sieradzki ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn. "Wymiana dachu na budynku pałacu (Pawilon "B") Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach", otwarcie ofert nastąpiło w dniu 4 kwietnia 2011r.
W złożonych ofertach Wykonawcy podali cenę brutto wraz z podatkiem VAT w należnej wysokości. Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami), który znajduje zastosowanie w sprawach zamówień publicznych na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), cena stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy (wykonawcy) za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), usługi polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków zwalnia od podatku VAT, w okresie do dnia 31 grudnia 2011r. (§ 43).

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Wobec wejścia w życie przepisów zwalniających z podatku VAT usługi objęte zamówieniem publicznym prowadzenie postępowania nie leży w interesie Powiatu Sieradzkiego (interesie publicznym), ponieważ podatek VAT ma istotny wpływ na wartość zamówienia, a podatku VAT nie możemy odliczyć.

W tej sytuacji należało unieważnić prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wymianę dachu na budynku pałacu (Pawilon "B") Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach".
(-) Maria Antczak

Dyrektor

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  08‑04‑2011 11:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
08‑04‑2011 11:05:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive