Zawiadomienie o wyborze oferty a Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice

Zawiadomienie o wyborze oferty a Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice

Biskupice, 2012-03-26

Numer sprawy: DPS - ZP 3200/3/2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętym w dniu 26 marca 2012r. - w sprawie:

DOSTAWY BRYKIETU Z TROCIN DRZEWNYCH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE

CPV 10125000-5 (Paliwa drzewne)

PKWiU 20.10.40 - 05.30 (Brykiety z trocin)

1. Wartość opałowa 18 MJ/kg

2. Wilgotność 8 - 15 %

3. Granulacja brykietu - średnica do 8 cm

4. Opakowania zbiorcze po 25-35 kg

5. Termin płatności - 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury,

6. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

  1. Wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

W ilości 45 ton

W okresie od KWIETNIA 2012r. do 15 SIERPNIA 2012r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ:

"ANPOL" SP. Z O.O., Biskupice 88, 98-210 Sieradz

nip: 827-22-87-942; regon: 100 981 704

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Oferta złożona przez wybranego dostawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia.

Oferta złożona przez ANPOL, Sp. z o.o. uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagalne warunki stawiane oferentom.

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

CENĘ:

CENA BRUTTO (za 1 tonę) (wraz z podatkiem w należnej wysokości): 627,30 zł

Uzyskał wartość punktową: 5,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez P.W. "ANpol" .: 5,00 pkt

Oferty w przetargu nieograniczonym złożyli i uzyskali wartość punktową:

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

"BRYKIET KIJE" Sp. z o.o.

Ul. Chłapowskiego 55, 63-400 Ostrów Wielkopolski

4,95

4,95

2.

"ANPOL" Sp. z o.o.

Biskupice 88,
98-210 Sieradz

5,00

5,00

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 wraz z późniejszymi zmianami ) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Proponowany termin podpisania umowy 04 kwietnia 2012r.

DYREKTOR

(-) Maria Antczak

______________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  26‑03‑2012 12:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2012 12:50:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive