ZASADY PRZYJĘĆ DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH - ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH


 

ZASADY PRZYJĘĆ DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach jest samorządową jednostką budżetową przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych, którzy z uwagi na wiek, chorobą, sytuacją życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe czy materialne, wymagają pomocy osób drugich. Jest to placówka gwarantująca kompleksowe wsparcie osobom, którym nie można zapewnić odpowiedniej pomocy w miejscu zamieszkania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r., w sprawie domów pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 734 z póź. zm.) Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach gwarantuje mieszkańcom świadczenie usług:

1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:

a) miejsce zamieszkania,

b) wyżywienie,

c) odzież i obuwie,

d) utrzymanie czystości;

2) opiekuńcze, polegające na:

a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b) pielęgnacji,

c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

3) wspomagające, polegające na:

a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,

c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,

e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,

g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia,

h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

i) finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekracząjącej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,

k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH PRZYJMUJE OSOBY NA PODSTAWIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ, WYDANEJ PRZEZ STAROSTĘ SIERADZKIEGO.

 

 

 

ŚREDNI KOSZT UTRZYMANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH, BISKUPICE 72, 98-200 SIERADZ - OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, Z DNIA 30 STYCZNIA 2024 ROKU (POZ. 893), ZARZĄDZENIEM NR 9/2024 STAROSTY SIERADZKIEGO Z DNIA 29 STYCZNIA 2024 ROKU WYNOSI:

7.172,23 ZŁ. (SŁOWNIE ZŁOTYCH: SIEDEM TYSIĘCY STO SIEDEMDZIESIĄT DWA 23/100.)

 

(W ZAŁĄCZENIU KOPIA ZARZĄDZENIA NR 9/2024 STAROSTY SIERADZKIEGO Z DNIA 29 STYCZNIA 2024R. W SPRAWIE USTALENIA ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO KOSZTU UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE POWIATU SIERADZKIEGO W 2024R.)

 

 

W SPRAWIE UMIESZCZEŃ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z:

 

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERADZU

 

ADRES: PLAC WOJEWÓDZKI 3, 98-200 SIERADZ

TELEFON: +48 43 827 48 07 LUB +48 43 822 43 77

ADRES E-MAIL: pcpr.sieradz@gmail.com

STRONA INTERNETOWA: www.pcprsieradz.pl

GODZINY PRACY: PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK, GODZ. 7:30 - 15:30

 

W SPRAWIE UMIESZCZENIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH UDZIELAJĄ INFORMACJI KIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZEGO ORAZ PRACOWNICY SOCJALNI:

 

KIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO - OPIEKUŃCZEGO      E-MAIL: jnogala.dpsbiskupice@gmail.com  

TEL. +48 43 827 46 95 WEW. 26

 

PRACOWNICY SOCJALNI                                                                       E-MAIL: kspiewak.dpsbiskupice@gmail.com

                                                                                                                                          akulawiecka.dpsbiskupice@gmail.com   

TEL. +48 43 827 46 95 WEW. 25

 

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  30‑07‑2018 11:03:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  30‑07‑2018 11:03:40
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2024 09:51:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie