Przystosowanie Pawilonu 'B' dla osób niepełnosprawnych wraz z małą architekturą na terenie Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Przetarg nieograniczony - Przystosowanie Pawilonu 'B' dla osób niepełnosprawnych wraz z małą architekturą na terenie Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Nr sprawy: DPS - ZP 3200 / 3 / 2007

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA ROBOTY BUDOWLANE

1)Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-210 Sieradz 2

STRONA WWW: http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl

E - MAIL: dps@invar.net.pl,

GODZ. PRACY: PN - PT 7:00 - 15:00

2)Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 14 września 2006 r. Nr 164, poz. 1163 wraz z późniejszymi zmianami):

3)Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ):

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (w wersji papierowej) można odebrać w siedzibie Zamawiającego

Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72, 98-210 Sieradz 2

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w wersji papierowej): 40,00 zł słownie: (słownie: czterdzieści złotych 00/100 groszy)

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (w wersji elektronicznej) umieszczona jest na stronach www (BIP) Zamawiającego:

http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (w wersji elektronicznej) umieszczona jest na stronach www (BIP) Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert- zgodnie z Art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 29 Stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 14 września 2006 r. Nr 164, poz. 1163 wraz z późniejszymi zmianami):

4)Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Przystosowanie Pawilonu "B"

dla osób niepełnosprawnych wraz z małą architekturą na terenie Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

1. Budowa drogi dojazdowej przeciwpożarowej,

2. Budowa ciągów komunikacyjnych dla potrzeb Pawilonu "C",

3. Montaż nowej bramy wjazdowej,

4. Przebudowa schodów zewnętrznych w Pawilonie "B",

5. Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych w Pawilonie "B",

6. Budowa chodnika do platformy w Pawilonie "B".

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załączniki)

5)Składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

6)Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

7)Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 PAŹDZIERNIKA 2007 r.

8)Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

opis warunków i sposobu oceniania:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5) Posiadają wpis do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

6) Nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, posiadają przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu.

7) Wykonali w ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

8) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

9)Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium od oferentów

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa Kryterium oceny oferty

Waga Kryterium

[%]

1.

CENA

80

2.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

10

3.

OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI

10

RAZEM

100

11)miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-210 Sieradz 2

woj. łódzkie

gm. Sieradz

Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

do dnia 2007-07-12 do godz. 10:00

12)termin związania ofertą:

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert

13)Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14)Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

15)Zamawiający nie przewiduje wyborów najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

16) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Sławomir Janiak

17)Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu: 20.06.2007 r.

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  20‑06‑2007 14:52:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑06‑2007 14:52:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive