Dostawy artykułów przeznaczona na paczki dla dzieci pracowników Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Dostawy artykułów przeznaczona na paczki dla dzieci pracowników Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach - Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: DPS - ZP 342 / 6 / 2007

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWY

Dostawa artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci pracowników Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

posortowanych w 42 paczki (skład wg spisu poniżej) zapakowane w torby świąteczne i dostarczone do Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach

Lp. Artykuły spożywcze (skład paczki)
1 Ptasie mleczko waniliowe Wedel 450 g - 1 szt.
2 Bombonierka MERCI 250 g - 1 szt.
3 Cukierki czekoladowe Wedel mieszanka świąteczna 450 g - 1 szt.
4 Biszkopty z galaretką "SAN" 136 g - 1 szt.
5 Paluszki Beskidzkie 265 g serowo-cebulowe - 1 szt.
6 Kakao rozpuszczalne Puchatek z gadżetem - 1 szt.
7 Kinder Bueno 43g - 2 szt
8 Grześki w czekoladzie - 2 szt
9 Baton 3 BIT - 1 szt.
10 Baton KIT KAT - 1 szt.
11 Baton LION - 1 szt.
12 Baton MARS - 1 szt.
13 Chałwa "ODRA" waniliowa 100 g - 1 szt.
14 Guma MAMBA - op. zbiorcze (6 szt. gum rozpuszczalnych) - 1szt.
15 Draże "Kamyki orzechowe" Jutrzenka 100 g - 1 szt.
16 Herbatniki HIT 250 g - 1 szt.
17 Wafel Knoppers 250 g - 3 szt
18 Czekolada mleczna Wedel 100 g - (świąteczna) - 1 szt.
19 Czekolada WEDEL z nadzieniem 100g (świąteczna) - 1 szt.
20 Kinder Chocolate 100 g - 2 szt
21 Lizak CHUPA-CHIPS - 5 szt
22 Mentos MINI (owocowe) - 2 szt
23 Nimm 2 śmiejżelki 100 g - 1 szt.
24 Wafle familijne JUTRZENKA śmietankowe - 180 g - 1 szt.
25 Coca Cola puszka 0,33 l - 1 szt.

Szczegółowy sumaryczny zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(Załączniki Nr 3).
5. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany (nieprzekraczalny) termin wykonania zamówienia:
do 05 GRUDNIA 2007 r.
8. TERMIN PŁATNOŚCI
Wymagany termin płatności 30 dni
9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: OPIS WARUNKÓW I SPOSOBU OCENIANIA:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich
uprawnień;
2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

10. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
11. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium: cena oferty - 100 %
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
w siedzibie zamawiającego
Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach
Biskupice 72 98-210 Sieradz 2
woj. łódzkie gm. Sieradz
do dnia 22.11.2007r. do godz. 13:00
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI 30 DNI
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
15. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
16. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORÓW NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
17. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Sławomir Janiak
18. OGŁOSZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIU PRZEKAZANO URZĘDOWI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA STRONIE PORTALU
INTERNETOWYM W DNIU: 07.11.2007 R.


Ogłoszenie o zamówineiu publicznym na dostawy artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci pracowników Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach znajduje się w pliku do pobrania. poniżej.


Plik doc Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  07‑11‑2007 13:18:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2007 13:18:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive