Dostawy produktów leczniczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od Maja 2009r. do 31 Maja 2009r.)

Zamówienie Publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę - Dostawy produktów leczniczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od Maja 2009r. do 31 Maja 2009r.)

Biskupice, 2009-04-08Numer sprawy: DPS - ZP 3200/3/2009

ZAWIADOMIENIEDom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę rozstrzygniętym w dniu 08 maja 2009r. - w sprawie:

DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

CPV 336 00000-6 (Produkty farmaceutyczne)Dostawy produktów leczniczych zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień
CPV 336 00000-6 (PRODUKTY FARMACEUTYCZNE) - WG. GRUPY CPV 336

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 DO SIWZW okresie od Maja 2009r. do 31 Maja 2010r.

termin płatności - 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury,Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniadokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:"GRUPA KWIATY POLSKIE", "FARMAX",P. Grabka Sp. J., 94-040 Łódź, ul. Bratysławska12/61UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Oferta złożona przez wybranego dostawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami do ww. dokumentów oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta uzyskała najbardziej korzystny wynik punktowy w kryteriach ocen złożonych ofert.Wykonawca zaproponował w swojej ofercie za realizację całego zakresu zamówienia publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ:

CENĘ:

CENA NETTO: 39 483,81 zł

VAT: 2 770,88 zł

CENA BRUTTO: 42 254,69 zł

Uzyskał wartość punktową: 5,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana: 5,00 pktOferty w przetargu nieograniczonym złożyli i uzyskali wartość punktową:
Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

"GRUPA KWIATY POLSKIE" "FARMAX" P. Grabka, Sp. J.

94-040 Łódź,
ul. Bratysławska12/61

5,00

5,00

2.

APTEKA "ALPA", S.C.

97-425 Zelów,
Pl. Dąbrowskiego 17

4,30

4,30
Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia została odrzucona 0 ofert.Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

(-) Maria Antczak

DyrektorInformacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  08‑05‑2009 12:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
08‑05‑2009 12:46:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive