Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych dotyczy postępowania pod nazwą: „Sprzedaż wraz z dostawą pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach od dnia podpisania umowy na okres 6 miesięcy”


Biskupice, dnia 26.02.2024  r.

 

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-200 Sieradz

Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Sprzedaż wraz z dostawą pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach od dnia podpisania umowy na okres 6 miesięcy” prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1 ustawy PZP.

Nr ogłoszenia:       2024/BZP 00105132/01 z dnia 2024-02-14        

ID postępowania : ocds-148610-0dd7552d-cb1d-11ee-875e-a22221c84ba7

Na realizację ww. zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty przedstawiające taki sam bilans ceny jako główne kryterium oceny ofert. Z uwagi na to, że jedynym kryterium oceny ofert była cena, Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający wzywa ww. Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej zawierającej nową cenę w niżej wyznaczonym terminie.

Zgodnie z art. 248 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający wzywa niżej wymienionych Wykonawców:

 1. ANPOL Rajmund Andrych Biskupice 88, 98-200 Sieradz NIP 827-100-44-39
 2. Sprzedaż węgla i nawozów sztucznych Halina Gonera Rakowice 13a, 98-285 Wróblew NIP 827-167-44-01

do złożenia oferty dodatkowej zawierającej nową cenę na realizację zadania pn. „Sprzedaż wraz z dostawą pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach od dnia podpisania umowy na okres 6 miesięcy” w terminie do dnia 28.02.2024 r. do godz. 9:00.

Sposób sporządzenia oferty dodatkowej:

 1. Oferty dodatkowe należy sporządzić zgodnie z treścią Formularza oferty dodatkowej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wezwania.
 2. Formularza oferty dodatkowej należy złożyć w sposób zgodny z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia - SWZ rozdział XVIII (Opis sposobu przygotowania oferty) tj. w sposób tożsamy jak poprzednio pierwotnie złożone oferty.
 3. Wykonawca składa ofertę dodatkową poprzez platformę https://ezamowienia.gov.pl/,  która zapewnia szyfrowanie ofert.
 4. Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0dd7552d-cb1d-11ee-875e-a22221c84ba7   
 5. Ofertę dodatkową składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Termin złożenia i otwarcia ofert dodatkowych:

 1. Ofertę dodatkową należy złożyć za pośrednictwem platformy e-zamówienia w terminie do dnia 28.02.2024 r. do godz. 9:00.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.02.2024 r. o godz. 9:30.
 3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert dodatkowych, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy, tj.:
 1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 2. cenach zawartych w ofertach

Zgodnie z art. 251 ustawy PZP ustawy Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej, niż zaoferowane w złożonych ofertach, dla których termin składania ofert upłynął w dniu 22.02.2024 r. o godz. 9:00. Ofertę dodatkową należy złożyć na załączonym formularzu oferty dodatkowej. Złożenie oferty dodatkowej z ceną wyższą niż w ofercie dodatkowej spowoduje pozostawienie złożonej przez Państwa oferty bez rozpoznania.

Nie złożenie, w wyznaczonym terminie oferty dodatkowej będzie oznaczać, że podtrzymujecie Państwo cenę zaoferowaną w ofercie podstawowej. Zamawiający unieważni przetarg, jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty dodatkowe zawierają taką samą cenę.

Załączniki:

1. Formularz oferty dodatkowej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
762KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
203KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Śniegula , w dniu:  26‑02‑2024 09:05:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2024 09:28:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive