Zamówienie publiczne - Modernizacna Pawilonu C Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Zamówienie Publiczne - Modernizacja Pawilonu C Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Nr sprawy: DPS - ZP 342 / 10 / 2006

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA ROBOTY BUDOWLANE
1)Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-210 Sieradz 2

STRONA WWW: http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl & http://www.dpsbiskupice.prv.pl

E - MAIL: dps@invar.net.pl,

GODZ. PRACY: PN - PT 7:00 - 15:00
2)Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 000 €, nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami)
3)Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ):

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (w wersji papierowej) można odebrać w siedzibie Zamawiającego

Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72, 98-210 Sieradz 2

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w wersji papierowej): 30,00 zł słownie: (słownie: trzydzieści złotych 00/100 groszy)

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (w wersji elektronicznej) umieszczona jest na stronach www Zamawiającego:

http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl & http://www.dpsbiskupice.prv.pl

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (w wersji elektronicznej) umieszczona jest na stronach www Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówieniu na stronie portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych -

zgodnie z Art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 29 Stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami )
4)Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiot zamówienia:
MODERNIZACJA PAWILONU "C" DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą w Pawilonie "C":

1. Remont dachu wraz z wymianą orynnowania,

2. Wymiana drzwi zewnętrznych,

3. Wymiana stolarki okiennej,

4. Termomodernizacja ścian zewnętrznych,

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załączniki)

5) Składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

7) Wymagany termin wykonania zamówienia: do 11 GRUDNIA 2006 r.

8) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

opis warunków i sposobu oceniania:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5) Posiadają wpis do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

6) Nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, posiadają przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu.

7) Wykonali w ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

8) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
9)Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium od oferentów

10)Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa Kryterium oceny oferty

Waga Kryterium

[%]

1.


CENA

80

2.


TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

8

3.


OKRES GWARANCJI

10

4.


WARUNKI PŁATNOŚCI

2


RAZEM

100

11) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-210 Sieradz 2

woj. łódzkie

gm. Sieradz

Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

do dnia 2006-10-06 do godz. 13:00
12)termin związania ofertą:

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert

13)Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14)Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

15)Zamawiający nie przewiduje wyborów najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

16) osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:


Sławomir Janiak
17)ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówieniu przekazano Urzędowi Zamówień Publicznych na stronie portalu internetowym w dniu: 25.09.2006 r.

Biskupice, dnia 25.09.2006r.

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  20‑12‑2006 20:59:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  20‑12‑2006 20:59:30
Data ostatniej aktualizacji:
20‑12‑2006 20:59:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie