Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 5000 dm3 od Października 2008r. do 15 Grudnia 2008r.

Zamówienie Publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 5000 dm3 od Października 2008r. do 15 Grudnia 2008r.

Nr sprawy: DPS - ZP 3200 / 8 / 2008


OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWY


1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72 98-210 Sieradz 2

STRONA WWW: http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl

E - MAIL: dps@invar.net.pl,

GODZ. PRACY: PN - PT 7:00 - 15:00

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dziennik Ustaw z 2007r., Nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami).

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ):

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (w wersji papierowej) można odebrać w siedzibie Zamawiającego Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72, 98-210 Sieradz 2

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (w wersji elektronicznej) umieszczona jest na stronach www Zamawiającego:

http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl

od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert- zgodnie z Art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 29 Stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dziennik Ustaw z 2007r., Nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami).

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Dostawy od PAŹDZIERNIKA 2008r. do 15 GRUDNIA 2008r.

Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 5 000 dm3:

1. max. lepkość w temp. 20 ºC 6 mm2 / s (1,5 ºE)

2. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

  1. wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

5. Składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

7. termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: od PAŹDZIERNIKA 2008r. do 15 GRUDNIA 2008r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: opis warunków i sposobu oceniania:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

9. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp

Nazwa kryterium

Waga [%]


1

cena na dzień 08.10.2008r.

100

11. miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72 98-210 Sieradz 2

woj. łódzkie gm. Sieradz

do dnia 13.10.2008r. do godz. 11:00

12. Termin związania ofertą:

wynosi 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


13. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy


14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej


15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów


16. Zamawiający nie przewiduje wyborów najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej


17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Sławomir Janiak


18. Ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówieniu przekazano Urzędowi Zamówień Publicznych na stronie portalu internetowego w dniu: 03.10.2008 r.

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  03‑10‑2008 12:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  03‑10‑2008 12:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑10‑2008 12:52:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie