Zamówienie na dostawy chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od Listopada 2010r. do 31 Października 2011r.)

Zamówienie na dostawy chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od Listopada 2010r. do 31 Października 2011r.) - zamówienie o wartosci szacunkowej (netto) poniżej 14 000 €

Nr sprawy: DPS - ZP 3203 / 1 / 2010

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot zaproszenia dotyczy:

Dostawy od Listopada 2010 r. do 31 Października 2011 r.
ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACHI. Zamawiający

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

ADRES: Biskupice 72

98-210Sieradz 2

woj. łódzkie

gm. Sieradz

STRONA WWW: http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl

E-MAIL: dps@invar.net.pl

GODZINY PRACY: PN - PT godz. 7:00 - 15:00

TEL.: (43) 827 46 95, 650 80 02, 650 80 03

FAX: (43) 827 46 95, 650 80 02, 650 80 03Wartości szacunkowa zamówienia w poszczególnych grupach wg CPV (Wspólnego słownika zamówień publicznych) nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami)):Podstawą przeliczenia wartości zamówienia publicznego na euro było Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 GRUDNIA 2009r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz.1795) - 1€ = 3,839 zł.II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:

Lp.

Grupy produktów

1

Wyposażenie domowe (CPV 392)

2

Wyroby włókiennicze (CPV 395)

3

Produkty do pielęgnacji ciała (CPV 337)

4

Odzież specjalna i dodatki (CPV 184)

5

Produkty z tworzyw sztucznych (CPV 195)

6

Środki czyszczące i polerujące (CPV 398)- termin płatności - 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury

- Transport - Własny Dostawcy

- wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT (Załączniki Nr 3 i 4).

III. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia:

od Listopada 2010r. do 31 Października 2011r.IV. Warunki udziału w postępowaniu1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczneZ ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunkówZamawiający odrzuca ofertę, która:

1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert;

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w

celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, wykonawca składa następujące dokumenty:1. Dokumenty wymagane:

a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1,

b) oświadczenie do postępowania (formularz ofertowy).

c) szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - załączniki nr 3 i 4.Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej z zachowaniem podziału na załączniki nr 3 i 4, niedopuszczalne jest złożenie oferty z nie kompletnym co najmniej jednym załącznikiem nr 3 lub 4.2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa te same dokumenty co w pkt. 1,3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

- pełnomocnictwo do reprezentowania oferentów w postępowaniu o zamówienie publiczne,

- oferta winna zawierać dokumenty dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Wyżej wymienione dokumenty składane są w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zaproszenia do składania ofert. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach,

Biskupice 72, 98-210 Sieradz 2

faksem: (043) 827 46 95, 650 80 02, 650 80 03

lub na adres e-mail: dps@invar.net.pl

jednak nie zwalnia to z przesłania pytania na piśmie

Wszystkie korespondencje do Zamawiającego Wykonawcy przekazują w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w godz. Od 7:00 - 15:00

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Sławomir Janiak Tel./Fax.: (043) 827 46 95, 650 80 02, 650 80 03

Tel. kom.: 0 693 333 150,

E-mail: dps@invar.net.pl

VIII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.IX. Opis przygotowania oferty1. Przygotowanie oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Zamawiający dostarcza wraz z ofertą zestaw próbek towarów zgodnych z towarami oferowanymi w składanej ofercie, nie złożenie zestawu próbek skutkuje odrzucenie oferty. Próbki w przypadku niewygrania zamówienia mogą zostać zwrócone oferentowi po ocenie ich przez komisje przetargową, co należy potwierdzić w uwagach w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) do SIWZ, w przypadku niepotwierdzenia zwrotu próbek, zgodnie z opisem powyżej, próbki nie zostają zwrócone oferentowi.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty.2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

2.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-210 Sieradz 2

w Pawilonie B" część Administracyjna - pokój nr 17 Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach2.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

siedziby zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-210 Sieradz 2

2.3 Oznakowane następująco:"Oferta na dostawy ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

od LISTOPADA 2010R. do 31 PAŹDZIERNIKA2011R."X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert1. Oferty należy składać w:

siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-210 Sieradz 2

w Pawilonie B" część Administracyjna - pokój nr 17 Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

do dnia 28-10-2009r., do godz. 10:00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-210 Sieradz 2

Pawilon B" część Administracyjna - pokój nr 17 Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

dnia 28-10-2010r., godz. 10:00XI. Opis sposobu obliczenia cenyCena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).XII. Kryteria oceny oferty1. Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:

Cena - 70%

Cena najniższej OFERTY

----------------------------------- x 70% x 5

Cena ocenianej OFERTY

Maksymalna ilość punktów - 3,502. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów w oparciu o

ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość

punktów.


Ocena spełnienia wymagań określonych przez zamawiających (ocena dostarczonych próbek towarów) - 30%Ocenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego dokonywać będą niezależnie wszyscy członkowie komisji przetargowej. Każdy Członek Komisji Przetargowej niezależnie, na podstawie wykonanych prób działania dostarczonych próbek towarów, dokona oceny złożonych ofert, przyznając każdej z ofert wartość punktową w 5 stopniowej skali ocen, zgodnie z opisem poniżej.5 pkt. -od 100% do 90% produktów dostarczonych do próby spełniają potrzeby Zamawiającego;

4 pkt. - od 89% do 70% produktów dostarczonych do próby spełnia potrzeby Zamawiającego;

3 pkt. - od 69% do 50% produktów dostarczonych do próby spełnia potrzeby Zamawiającego;

2 pkt. -od 49% do 30% produktów dostarczonych do próby spełnia potrzeb Zamawiającego;

1 pkt. - poniżej 29% produktów dostarczonych do próby spełnia potrzeb Zamawiającego;Średnia ilość punktów z indywidualnej oceny próbek członków komisji przetargowej dzielone przez maksymalną średnią ilość punktów z indywidualnej oceny próbek członków komisji przetargowej uzyskaną przez oferenta w złożonych ofertach x 30%

Sposób oceny: MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW - 1,50XIII. Warunki umowy

1 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

3 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4 Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2XIV. Ogłoszenia wyników przetarguWszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie zostaną powiadomieni w formie pisemnej o wynikach postępowania.XV. Postanowienia końcowe


Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do ofert w trakcie prowadzonego postępowania oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1. zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

2. zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

3. zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

4. zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł

5. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowaniaW sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.Załączniki do ZAPROSZNIA DO SKŁADANIA OFERT znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (http://bip-dpsbiskupice.spsieradz.finn.pl) oraz odstępne są do pobrania w Pawilonie B - Pokoju nr 17 Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach
(opłata za wersję papierową dokumentacji 10 zł).

Biskupice, 2010-10-15

(-) MARIA ANTCZAK

DYREKTOR

______________________________________

/ Podpis osoby uprawnionej /

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  19‑10‑2010 10:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  19‑10‑2010 10:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2010 10:36:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie