WYMIANA DACHU NA BUDYNKU PAŁACU (PAWILON B) DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH - POSTĘPOWANIE NR 3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PN.: WYMIANA DACHU NA BUDYNKU PAŁACU (PAWILON B) DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH - POSTĘPOWANIE NR 3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


WYMIANA DACHU NA BUDYNKU PAŁACU (PAWILON B) DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH - POSTĘPOWANIE NR 3


Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 331262 - 2011; data zamieszczenia: 12.10.2011


Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Sieradzki, Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 043 8226231, 8220532, faks 043 8227861.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYMIANA DACHU NA BUDYNKU PAŁACU (PAWILON B) DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH - POSTĘPOWANIE NR 3.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane wykonywane w budynku (pałacu z pocz. XX w.) wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych dawnego województwa sieradzkiego pod numerem 2 288 A. Budynek znajduje się pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną (rysunek nr 1) dachu: 1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku pałacu (Pawilon B) - zgodnie z rysunkiem nr 1 Projektu budowlanego Wymiana dachu na budynku pałacu (Pawilon B); 1.1. rozebranie istniejącego pokrycia z blachy dachówko-podobnej - część F, 1.2. rozebranie obróbek blacharskich i kołnierzy kominów, 1.3. założenie paroizolacji - części A, B, C, F, G, 1.4. ołacenie lub deskowanie połaci dachowej - części A, B, C, F, G, 1.5. pokrycie dachu blachą miedzianą lub dachówką (w zależności od części dachu), 1.6. wykonanie rynien. 2. Wymiana więźby dachowej; 2.1. rozebranie więźby dachowej - część A, B, C, F, G, 2.2. wykonanie nowej więźby dachowej - część A, B, C, F, G, 2.3. impregnacja drewna- część A, B, C, F, G, 2.4. wykonanie złączy i detali odtworzeniowo..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.10.00-4, 45.26.12.10-9, 45.21.10.00-9, 45.32.40.00-4, 45.45.00.00-6, 45.11.12.20-6, 60.12.21.30-9, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DOMINIKA STATKIEWICZ FIRMA USŁUGOWA FINANS - BUD, ul. Piastowska 16/14, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 217131,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 223280,14

 • Oferta z najniższą ceną: 223280,14 / Oferta z najwyższą ceną: 223280,14

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w Art. 67 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W okolicznościach, jakie zaistniały w związku z realizacją inwestycji pn.: Wymiana dachu w budynku pałacu (Pawilon B) Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Zamawiający został zmuszony zastosować tryb z wolnej ręki. Zgodnie z Art. 67 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli wystąpi następująca okoliczność: Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia: Zamawiający udzielił zamówienia na realizację ww. inwestycji w trybie przetargu nieograniczonego (nr zamówienia DPS - ZP 3200/7/2011), zgodnie z postanowieniami umowy nr DPS - ZP 3200/7/2011, w której określono termin realizacji zadania do dnia 30 września 2011r. Wykonawca podczas prowadzonych prac wielokrotnie był mobilizowany do zwiększenia intensywności i tępa prac na budowie, zapewniał zrealizowanie prac w terminie, co potwierdzają jego deklaracje w notatkach służbowych, ostatecznie jednak, mimo wielokrotnych prób zmobilizowania wykonawcy do zwiększenia tępa prac i zachowania terminu realizacji, zamawiający odstąpił od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada wykonawca (odstąpienie nastąpiło w dniu 23 września 2011r.). Wykonawca nie rokował szans na zrealizowanie ustalonego zakresu prac w wyżej wymienionym terminie (zakres wykonanych prac na dzień przeprowadzonej inwentaryzacji powykonawczej, zrealizowany był w 20,07%). Zakres zrealizowanych prac oraz ich zaawansowanie, wymusiło na inwestorze natychmiastowe podjęcie działań gwarantujących zabezpieczenie budynku przed skutkami działań atmosferycznych w związku ze zbliżającym się okresem jesienno - zimowym. Podjęcie ww. działań było bezwzględnie konieczne również ze względu na bardzo dużą wartość historyczną budynku wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych byłego województwa sieradzkiego. Obiekt na dzień odstąpienia od umowy pozbawiony był poszycia dachowego na częściach dachu A, B, C, D, E, do wymiany poszycia w częściach F i G nie przystąpiono przed odstąpieniem od umowy, w części dachu A, B, C, F, G niewykonana została nowa konstrukcja dachu (tzw. więźba dachowa, ołacenie lub deskowanie dachu), niewykonane zostało orynnowanie dachu, instalacja odgromowa i uziemiająca, instalacja odgrzewania rynien oraz wiele innych robót towarzyszących w procesie wymiany dachu w budynku (w załączeniu dokumentacja fotograficzna obiektu w momencie odstąpienia od umowy). W związku z powyższym konieczne jest natychmiastowe wykonanie pokrycia dachu na budynku, aby zapobiec dewastacji zabytkowego pałacu przez czynniki atmosferyczne, w związku ze zbliżającą się porą jesienno-zimową. W tej sytuacji nie można, zatem zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia publicznego na wymianę dachu, gdyż wymagane jest wymagane jest natychmiastowe jego wykonanie.


Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  14‑10‑2011 09:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  14‑10‑2011 09:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑10‑2011 09:34:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie