Zawiadomienie o wyborze oferty a Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice

Zawiadomienie o wyborze oferty a Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice

Biskupice, 2012-08-06

Numer sprawy: DPS-ZP 3200/5/2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętym w dniu
06 sierpnia 2012r. - w sprawie:

DOSTAWY BRYKIETU Z TROCIN DRZEWNYCH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE

CPV 09111400-4 (Paliwa drzewne)

PKWiU 20.10.40 - 05.30 (Brykiety z trocin)

1. wartość opałowa 18 MJ/kg

2. wilgotność 8 - 15 %

3. Granulacja brykietu - średnica do 8 cm

4. Opakowania zbiorcze po 25-35 kg

5. termin płatności - do 30 dni od daty dostawy koksu i wystawienia faktury,

6. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

  1. wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

W ilości 30 ton

W okresie od SIERPNIA 2012r. do 15 LISTOPADA 2012r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANPOL" Rajmund Andrych

Biskupice 88

98-210 Sieradz 2

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez P.W. "ANPOL" Rajmund Andrych uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagalne warunki stawiane ofertom.

ü CENĘ:

CENA brutto za 1 tonę brykietu z trocin drzewnych (wraz z podatkiem w należnej wysokości) 614,39 zł

CENA w skali 5 punktowej (5,00 pkt.)

Sumaryczna ilość punktów otrzymana : 5,00 pkt.

Oferty w zamówieniu publicznym złożyli:

Nr oferty

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA" (brutto)
za 1 tonę

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANPOL", Rajmund Andrych

Biskupice 88,
98-210 Sieradz 2

5,00

5,00

2

"BRYKIET KIJE", Sp. z o.o.

Ul. Chłapowskiego 55, 63-400 Ostrów Wielkopolski

4,90

4,90

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Przewidywany możliwy termin podpisania umowy 16 sierpnia 2012r.

DYREKTOR

Maria Antczak

_________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  07‑08‑2012 09:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  07‑08‑2012 09:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑08‑2012 09:25:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie