Zawiadomienie o wyborze oferty na Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice

Zawiadomienie o wyborze oferty na Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice (od Marca 2013r. do 30 Czerwca 2013r.) w ilości 50 ton

Biskupice, 2013-02-21

Numer sprawy: DPS - ZP 3200/3/2013

ZAWIADOMIENIE

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę rozstrzygniętym w dniu 20 lutego 2013r. - w sprawie:

DOSTAWY BRYKIETU Z TROCIN DRZEWNYCH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE

CPV 10125000-5 (Paliwa drzewne)

1. wartość opałowa 18 MJ/kg

2. wilgotność 8 - 15 %

3. Granulacja brykietu - średnica do 8 cm

4. Opakowania zbiorcze po 25-35 kg

5. termin płatności - do 30 dni od daty dostawy brykietu i wystawienia faktury,

6. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

  1. wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

W ilości 50 ton

W okresie od MARCA 2013r. do 30 CZERWCA 2013r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANpol" Rajmund Andrych,

Biskupice 88, 98-210 Sieradz 2

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Oferta złożona przez wybranego dostawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do SIWZ oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia.

Oferta złożona przez P.W. "ANPOL" Rajmund Andrych uzyskała najwyższą wart6ość punktową w kryteriach oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagalne warunki stawiane oferentom

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

ü CENĘ:

CENA brutto za 1 tonę brykietu z trocin drzewnych (wraz z podatkiem w należnej wysokości)

CENA BRUTTO 595,32 za 1 tonę

Uzyskał wartość punktową: 5,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez P.W. "ANpol" .: 5,00 pkt

Oferty w przetargu nieograniczonym złożyli i uzyskali wartość punktową:

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANpol" Rajmund Andrych

Biskupice 88, 98-210 Sieradz

5,00

5,00

2.

"Global-Dybel", Waldemar Borowski,

ul. Zamkowa 3, 64-700 Kuźnica Czarnkowska

4,94

4,94

3.

Piekarnia "Lipianin", G.W. Lipianin

49-351 Przylesie

Przylesie 32

4,57

4,57

4.

"BRYKIET KIJE", Sp. z o.o.

Ul. Chłapowskiego 55, 63-400 Ostrów Wielkopolski

4,96

4,96

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 wraz z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Przewidywany możliwy termin podpisania umowy: 01 Marca 2013r., w sprawie podpisania umowy prosimy o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Panem Sławomirem Janiakiem, Tel. 693 333 150 lub 43 827 46 95.

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

______________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  21‑02‑2013 08:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  21‑02‑2013 08:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2013 09:01:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie