INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU PN: „REMONT ŁAZIENEK, POKOI I KOMUNIKACJI W RAMACH PODNIESIENIA STANDARDÓW W PAWILONIE „A” DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” nr sprawy ZP.2710.3.2020


Biskupice, dnia 29 lipca 2020 roku

ZP.2710.3.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W POSTEPOWANIU PN:

 „REMONT ŁAZIENEK, POKOI I KOMUNIKACJI W RAMACH PODNIESIENIA STANDARDÓW W PAWILONIE „A” DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH  W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” nr sprawy ZP.2710.3.2020,

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamia, że:

 

  1. Zamawiający na wykonanie w/w zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości: 917 354,34 zł. brutto
  2.  Zamawiający informuje, że w dniu 29 lipca 2020 roku o godzinie 10:00 upłynął termin  składania ofert. W postępowaniu na realizację zamówienia złożonych zostało 6 ofert:

 

Oferta nr 1- ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY „POLBUD” ANDRZEJ PODSIADŁY

UL. DWORSKA 19

98-200 SIERADZ

Cena brutto: 1 052 407,19 ZŁ.

Gwarancja: 60 miesięcy

 

Oferta nr 2- F.W. „BUDMAL” JÓZEF MALEWICZ

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 152

98-200 SIERADZ

Cena brutto: 868 239,81 ZŁ.

Gwarancja: 60 miesięcy

 

Oferta nr 3- P.H.B „ZAMBUD II” BARTŁOMIEJ BINIEK

UL. OKSIŃSKIEGO 62

98-200 SIERADZ

Cena brutto: 987 321,25 ZŁ.

Gwarancja: 60 miesięcy

 

Oferta nr 4- „SZOKMIR” MIROSŁAW SZOKA

UL. UNIEJOWSKA 20A

98-200 SIERADZ

Cena brutto: 980 711,55 ZŁ.

Gwarancja: 60 miesięcy

 

Oferta nr 5- CONRESS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. WARCKA 6

98-200 SIERADZ

Cena brutto: 924 297,43ZŁ.

Gwarancja: 60 miesięcy

 

Oferta nr 6- „KROSBUD” SP. Z O.O.

UL. BRZOZOWA 7

97-400 BEŁCHATÓW

Cena brutto: 1 425 046,64 ZŁ.

Gwarancja: 60 miesięcy

 

  1. Termin wykonania zamówienia, warunki płatności zostały określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2. Przypominany, że w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w oryginale – na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.5. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

 

Komisja Przetargowa:

 

przewodniczący                  –            Anna Marciniak                                ____________________________

sekretarz                            –            Małgorzata Szymala                         ____________________________

członek                               -             Magdalena Zawiasa                         ____________________________

członek                               -             Magdalena Płóciennik                      ____________________________

 

 

ZATWIERDZAM:

z upoważnienia Dyrektora

(-) Magdalena Zawiasa

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szymala , w dniu:  29‑07‑2020 14:04:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  29‑07‑2020 14:04:59
Data ostatniej aktualizacji:
29‑07‑2020 14:09:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie