Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - stanowisko referent w Dziale Administracyjno-Finansowym


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2023

Dyrektora DPS w Biskupicach

 z dnia 20 czerwca 2023r.

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko  urzędnicze

 

REFERENT W DZIALE ADMINISTARACYJNO - FINANSOWYM

 

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy :       1 etat –pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru:                          K.1102/2/2023

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony

 

Miejsce wykonywania pracy:                        Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Warunki pracy:  Stanowisko pracy z przewagą pozycji siedzącej. Praca biurowa w systemie jednozmianowym
z obsługą monitora ekranowego powyżej
4 godzin dziennie oraz obsługa pozostałych urządzeń biurowych: komputer, drukarka, skaner, ksero, fax.

 

 

Wymaganie niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, a także inne obywatelstwo z zastrzeżeniem
  art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz.U.2022.530);
 2. wykształcenie wyższe magisterskie;
 3. minimum 2-letni staż pracy, w tym co najmniej półroczne doświadczenie w zakresie zamówień publicznych;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość języka polskiego.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych;
 2. mile widziany staż pracy w jednostce sektora finansów publicznych;
 3. znajomość przepisów prawa w szczególności: Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnych
  i archiwach, Ustawy Kodeks cywilny, przepisów dot. ochrony danych osobowych, ustawy o ochronie tajemnicy niejawnej i Kodeksu postępowania administracyjnego;
 4. posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku i dobrej organizacji pracy, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole; dokładność i staranność wykonywania zadań, rzetelność, sumienność, komunikatywność oraz umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi, umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych, umiejętność analizy, syntezy i selekcji  informacji, logicznego myślenia, interpretowania przepisów prawa, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
 5. biegła znajomość i umiejętność obsługi komputera, w tym przede wszystkim pakietu MS Office Word i Excel, poczty elektronicznej i Internetu.
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie kompletnej dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 2. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia w trybach krajowych i unijnych;
 3. uczestniczenie w pracach komisji przetargowych;
 4. dokumentowanie postępowań przetargowych zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o wewnętrzne procedury;
 5. prowadzenie negocjacji z wykonawcami;
 6. sporządzanie korespondencji związanej z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia;
 7. przygotowywanie wzorów umów do postępowań o udzielenie zamówienia;
 8. zamieszczanie ogłoszeń i informacji związanych z przeprowadzonymi procedurami na portalu e-zamówienia, platformie zakupowej i stronie internetowej DPS
  w Biskupicach;
 9. sporządzanie rocznych sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych;
 10. prowadzenie rejestrów, w tym rejestru wniosków o udzielenie zamówienia, rejestru postępowań, rejestru umów;
 11. analizowanie, przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum;

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. list motywacyjny;
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie internetowej http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl lub w DPS
  w Biskupicach pawilon B pokój Głównej Księgowej);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe tj. świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (kopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą);
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach - w przypadku ich posiadania (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą);
 7. osoba, która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U.2022.530) jest zobowiązana do złożenia kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą);
 8. oświadczenie o treści: „Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie” (dotyczy kandydatów posiadających obywatelstwo polskie), opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą;
 9. oświadczenie o treści: „Oświadczam, że posiadam obywatelstwo państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego), opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą;
 10. oświadczenie o treści: „Oświadczam, że nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą;
 11. oświadczenie o treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą;
 12. oświadczenie o treści: „Oświadczam, że nie toczy się wobec mnie postępowanie karne”, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą;
 13. oświadczenie o treści: „Oświadczam, że  posiadam nieposzlakowaną opinię”, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą;
 14. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,
  opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą;
 15. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;
 16. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego), opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą:
 • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin
  z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych
  w języku polskim,
 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
 • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach (pawilon B pokój Głównej Księgowej), 98-200 Sieradz, Biskupice 72 lub przesłać poczta pod w/w adres. Przedmiotowe dokumenty należy złożyć lub przesłać poczta w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku do godz. 15, w zaklejonych kopertach
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT W DZIALE ADMINISTARACYJNO-FINANSOWYM”. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania dokumentów, ma data ich wpływu do Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach, a nie data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do DPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O poszczególnych etapach
i czynnościach naboru informowani będą drogą telefoniczną lub mailową wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Informacja
o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej (http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

Informacje dodatkowe:

 1. za brak spełnienia wymagań formalnych będą uznane również: inna treść oświadczeń, brak daty i podpisu pod oświadczeniem, listem motywacyjnym, kwestionariuszem osobowym oraz brak poświadczenia za zgodność z oryginałem wraz podpisem oraz datą kopii wymaganych dokumentów (na każdej ze stron skopiowanych dokumentów);
 2. kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz oryginały dokumentów do wglądu pracodawcy;
 3. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

 

 

 

DYREKTOR

(-) Sławomir Janiak

 

 

 

Klauzula informacyjna w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO:

 

 1. administratorem danych osobowych kandydatów jest Dom Pomocy Społecznej
  w Biskupicach, Biskupice 72, 98-200 Sieradz;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.dpsbiskupice@gmail.pl;
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji;
 4. podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO;
 5. odbiorcami danych, będą wyłącznie osoby działające na polecenie administratora oraz organy publiczne działające na podstawie przepisów prawa;
 6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. dane osobowe osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 2 lat. Dane osobowe pozostałych osób, jeśli nie zostaną osobiście odebrane, zostaną po upływie
  3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru protokolarnie zniszczone;
 8. kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 9. kandydat może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania jego kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji;
 10. każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

DYREKTOR

(-) Sławomir Janiak

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
20‑06‑2023 11:30:15
Dokument w formcacji .PDF (Acrobat Reader)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
407KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Biniek - Łukomska , w dniu:  20‑06‑2023 11:16:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  20‑06‑2023 11:16:47
Data ostatniej aktualizacji:
20‑06‑2023 11:36:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie