Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 6000 dm3 do Grudnia 2008r. do 15 Marca 2008r.

Zamówienie Publiczne - Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 6000 dm3 do Grudnia 2008r. do 15 Marca 2008r.

Nr sprawy: DPS - ZP 3200 / 8 / 2008


OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWY

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72 98-210 Sieradz 2

STRONA WWW: http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl

E - MAIL: dps@invar.net.pl,

GODZ. PRACY: PN - PT 7:00 - 15:00

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami)

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ):

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (w wersji papierowej) można odebrać w siedzibie Zamawiającego Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72, 98-210 Sieradz 2

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (w wersji elektronicznej) umieszczona jest na stronach www Zamawiającego:

http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl

od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert- zgodnie z Art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 29 Stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami):

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Dostawy od GRUDNIA 2008r. do 15 MARCA 2009r.

Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 6 000 dm3:

1. max. lepkość w temp. 20 ºC 6 mm2 / s (1,5 ºE)

2. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

  1. wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

5. Składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

7. termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: OD GRUDNIA 2008r. do 15 MARCA 2009r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: opis warunków i sposobu oceniania:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

9. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp

Nazwa kryterium

Waga [%]


1


cena na dzień 15.12.2008r.

100

11. miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72 98-210 Sieradz 2

woj. łódzkie gm. Sieradz

do dnia 17.12.2008r. do godz. 11:00

12. Termin związania ofertą:

wynosi 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

16. Zamawiający nie przewiduje wyborów najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

17. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 5 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami)

18. osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Sławomir Janiak

19. ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówieniu przekazano Urzędowi Zamówień Publicznych na stronie portalu internetowym w dniu: 08.12.2008 r.OGŁOSZENIE ZOSTAŁO UMIESZCZONE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POD NR 256082-2008.(-) MARIA ANTCZAK

DYREKTOR

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  08‑12‑2008 12:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
08‑12‑2008 12:42:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive