ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty i o odrzuceniu oferty „REMONT ŁAZIENEK, POKOI I KOMUNIKACJI W RAMACH PODNIESIENIA STANDARDÓW W PAWILONIE „A” DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”; nr sprawy ZP.2710.3.2020


Biskupice, 04 sierpnia 2020r.

Numer sprawy: ZP.2710.3.2020

 

Dotyczy sprawy prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego   pn.:

„REMONT ŁAZIENEK, POKOI I KOMUNIKACJI W RAMACH PODNIESIENIA STANDARDÓW W PAWILONIE „A” DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”; nr sprawy ZP.2710.3.2020,

 

ZAWIADOMIENIE odrzuceniu oferty firmy „SZOKMIR” Mirosław Szoka

 

Na podstawie, Art. 89 ust. 1, pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1843) Zamawiający ODRZUCA ofertę  Wykonawcy Mirosław Szoka „SZOKMIR”, ul. Uniejowska 20A; 98-200 Sieradz , ponieważ  zawiera błędy w obliczaniu ceny i kosztu.

Uzasadnienie

Wykonawca Mirosław Szoka „SZOKMIR”  przedłożył  Zamawiającemu formularz ofertowy wraz z kosztorysem na podstawie przedmiaru robót. Koszt robót budowlanych przedstawiony przez Wykonawcę  zawiera kwotę netto oraz brutto wyliczoną w  oparciu o stawkę VAT - 23%.

Zamawiający w opisie sposobu obliczenia ceny nie wskazał stawki podatku VAT, Wykonawca powinien w oparciu o aktualne przepisy  określić prawidłową stawkę podatku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiot przetargu jest opodatkowany podatkiem VAT według stawki 8%.

Wobec powyższego należy odrzucić ofertę  zgodnie z Art. 89 ust. 1, pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

ZAWIADOMIENIE odrzuceniu oferty firmy „KROSBUD” Sp. z o.o.

Na podstawie, Art. 89 ust. 1, pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1843) Zamawiający ODRZUCA ofertę  Wykonawcy „KROSBUD” Sp. Z o.o. ; ul. Brzozowa 7; 97-400 Bełchatów , ponieważ  zawiera błędy w obliczaniu ceny i kosztu.

Uzasadnienie

Wykonawca „KROSBUD” Sp. z o.o. przedłożył  Zamawiającemu formularz ofertowy wraz z kosztorysem na podstawie przedmiaru robót. Koszt robót budowlanych przedstawiony przez Wykonawcę  zawiera kwotę netto oraz brutto wyliczoną w  oparciu o stawkę VAT - 23%.

Zamawiający w opisie sposobu obliczenia ceny nie wskazał stawki podatku VAT, Wykonawca powinien w oparciu o aktualne przepisy  określić prawidłową stawkę podatku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiot przetargu jest opodatkowany podatkiem VAT według stawki 8%.

Wobec powyższego należy odrzucić ofertę  zgodnie z Art. 89 ust. 1, pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego   pn.:

„REMONT ŁAZIENEK, POKOI I KOMUNIKACJI W RAMACH PODNIESIENIA STANDARDÓW W PAWILONIE „A” DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” nr sprawy ZP.2710.3.2020, na podstawie art. 91 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz 1843) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez :

 

Oferta nr 2- F.W. „BUDMAL” JÓZEF MALEWICZ

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 152

98-200 SIERADZ

Cena brutto: 868 239,81 ZŁ.

Gwarancja: 60 miesięcy

Doświadczenie: 3 roboty budowlane

 

 

UZASADNIENIE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz 1843) zostało zamieszczone na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach.

Zamawiający na wykonanie w/w zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości: 917 354,34 zł. brutto

W dniu 29 lipca 2020 roku o godzinie 10:00 upłynął termin  składania ofert. W postępowaniu na realizację zamówienia złożone zostało 6 ofert:

Oferta nr 1- ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY „POLBUD” ANDRZEJ PODSIADŁY

UL. DWORSKA 19

98-200 SIERADZ

Cena brutto: 1 052 407,19 ZŁ.

Gwarancja: 60 miesięcy

Doświadczenie: 3 roboty budowlane

Oferta nr 2- F.W. „BUDMAL” JÓZEF MALEWICZ

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 152

98-200 SIERADZ

Cena brutto: 868 239,81 ZŁ.

Gwarancja: 60 miesięcy

Doświadczenie: 3 roboty budowlane

Oferta nr 3- P.H.B „ZAMBUD II” BARTŁOMIEJ BINIEK

UL. OKSIŃSKIEGO 62

98-200 SIERADZ

Cena brutto: 987 321,25 ZŁ.

Gwarancja: 60 miesięcy

Doświadczenie: 4 roboty budowlane

Oferta nr 4- „SZOKMIR” MIROSŁAW SZOKA

UL. UNIEJOWSKA 20A

98-200 SIERADZ

Cena brutto: 980 711,55 ZŁ.

Gwarancja: 60 miesięcy

Doświadczenie: 3 roboty budowlane

Oferta nr 5- CONRESS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. WARCKA 6

98-200 SIERADZ

Cena brutto: 924 297,43ZŁ.

Gwarancja: 60 miesięcy

Doświadczenie: 3 roboty budowlane

Oferta nr 6- „KROSBUD” SP. Z O.O.

UL. BRZOZOWA 7

97-400 BEŁCHATÓW

Cena brutto: 1 425 046,64 ZŁ.

Gwarancja: 60 miesięcy

Doświadczenie: 3 roboty budowlane

 

W procedurze z art. 24aa ustawy Członkowie Komisji Przetargowej po dokonaniu oceny ofert: oferty nr 4 SZOKMIR” Mirosław Szoka i oferty nr 6 -„KROSBUD” Sp. Z o.o.  przedstawili propozycję Kierownikowi Zamawiającego o odrzuceniu w/w ofert uzasadniając jak powyżej.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r., poz. 1843) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

Członkowie Komisji Przetargowej dokonali oceny kolejnych 4 ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria przyjęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena 60%, doświadczenie 30%, gwarancja 10% dając :

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

„CENA”

(maksymalna ilość pkt. 60,00)

„DOŚWIADCZENIE

(maksymalna ilość pkt. 30,00)

„GWARANCJA”

(maksymalna ilość pkt. 10,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

1

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY „POLBUD” MGR INŻ. ANDRZEJ PODSIADŁY

UL. DWORSKA 19;

98-200 SIERADZ

49,50

30,00

 

10,00

 

89,50

2

F.W. „BUDMAL” JÓZEF MALEWICZ

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 152;

98-200 SIERADZ

60,00

30,00

 

10,00

 

100,00

3

P.H.B „ZAMBUD II” BARTŁOMIEJ BINIEK

UL. OKSIŃSKIEGO 62; 98-200 SIERADZ

52,76

30,00

10,00

92,76

 

5

CONRESS SP. Z O.O.

UL. WARCKA 6;

98-200 SIERADZ

56,36

30,00

10,00

96,36

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

 

Oferta nr 2 złożona przez F.W. „BUDMAL” JÓZEF MALEWICZ ; ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 152; 98-200 SIERADZ spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu przetargowym, otrzymała najwyższą ilość punktów, nie podlega odrzuceniu, a kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia i w związku z tym  została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 

 

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy, który złożył ofertę.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty i proponujemy termin podpisania umowy: na  13 sierpnia 2020r.

W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Anną Marciniak  (Tel. 43 827 46 95).

 

Z upoważnienia Dyrektora

(-) Magdalena Zawiasa

______________________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szymala , w dniu:  04‑08‑2020 10:42:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  04‑08‑2020 10:42:09
Data ostatniej aktualizacji:
04‑08‑2020 15:17:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive