Dostawy oleju opałowego lekkiego do Września 2009r. do 30 Listopada 2009r.

Zamówienie Publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - 'Dostawy oleju opałowego lekkiego'

Nr sprawy: DPS - ZP 3200 / 6 / 2009OGŁOSZENIE


O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWY

oleju opałowego lekkiego w ilości 6 000 dm3


1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72 98-210 Sieradz 2

Tel. / Fax.: (043) 827 46 95, 650 80 02, 650 80 03

STRONA WWW: http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl

E - MAIL: dps@invar.net.pl,

GODZ. PRACY: PN - PT 7:00 - 15:002. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami)3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ):

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (w wersji papierowej) można odebrać w siedzibie Zamawiającego Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72, 98-210 Sieradz 2

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (w wersji elektronicznej) umieszczona jest na stronach www Zamawiającego:

http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl

od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert- zgodnie z Art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 29 Stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami):4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówieniaDostawy od Września 2009r. do 30 Listopada 2009r.

Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 6 000 dm3:

1. max. lepkość w temp. 20 ºC 6 mm2 / s (1,5 ºE)

2. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

3. wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.5. Składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych7. termin wykonania zamówieniaWymagany termin wykonania zamówienia: OD WRZEŚNIA 2009r. do 30 LISTOPADA 2009r.8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: opis warunków i sposobu oceniania:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.9. Informacja na temat wadium:

10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:Lp

Nazwa kryterium

Waga [%]

1

cena na dzień 07.09.2009r.

10012. miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającegoDom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72 98-210 Sieradz 2

woj. łódzkie gm. Sieradzdo dnia 10.09.2009r. do godz. 10:0013. Termin związania ofertą:

14. wynosi 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

17. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

18. Zamawiający nie przewiduje wyborów najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

19. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 5 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami)

20. osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Sławomir Janiak

21. ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówieniu przekazano Urzędowi Zamówień Publicznych na stronie portalu internetowym w dniu: 27.08.2009 r.

(OGŁOSZENIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE POD NUMEREM 295558-2009)


(-) Maria Antczak


DyrektorInformacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  27‑08‑2009 12:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  27‑08‑2009 12:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2009 13:21:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie