Zamówienie Publiczne na roboty budowlane pn: 'Wymiana dachu na budynku pałacu (Pawilon 'B') Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach'

Zamówienie Publiczne na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: 'Wymiana dachu na budynku pałacu (Pawilon 'B') Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach'

Nr sprawy: DPS - ZP 3200 / 5 / 2011

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA ROBOTY BUDOWLANE1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:POWIAT SIERADZKIADRES: ul. Plac Wojewódzki 3

98-200Sieradz

STRONA WWW: http://www.spsieradz.finn.pl

E-MAIL: starosta.esi@powiatypolskie.pl

GODZINY PRACY: PN - PT godz. 7:30 - 15:30

TEL.: (43) 822 78 62

FAX: (43) 822 78 61PROWADZĄCY ZADANIE W IMIENIU POWIATU SIERADZKIEGODYREKTOR (kierownik zamawiającego)

Domu Pomocy Społecznej w BiskupicachADRES: Biskupice 72

98-210Sieradz 2

STRONA WWW: http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl

E-MAIL: dps@invar.net.pl

GODZINY PRACY: PN - PT godz. 7:00 - 15:00

TEL.: (43) 827 46 95, 650 80 02, 650 80 03

FAX: (43) 827 46 95, 650 80 02, 650 80 03

2)Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)3)Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ):

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (w wersji papierowej) można odebrać w siedzibie Zamawiającego

Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72, 98-210 Sieradz 2

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w wersji papierowej): 40,00 zł słownie: (słownie: czterdzieści złotych 00/100 groszy)Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami do SIWZ (w wersji elektronicznej) umieszczona jest na stronach www (BIP) Zamawiającego:

http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (w wersji elektronicznej) umieszczona jest na stronach www (BIP) Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert- zgodnie z Art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 29 Stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).4)Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

WYMIANA DACHU W BUDYNKU PAŁACU (PAWILON "B")
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACHPrzedmiot zamówienia publicznego wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień)

45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNEDodatkowe przedmioty zamówienia publicznego wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień)

45261000-4 WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY

45261210-9 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

45211000-9 roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i użyteczności publicznej

45324000-4 tynkowanie

45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu

60122130-9 usługi transportowe przy użyciu pojazdów przystosowanych do transportu towarów luzem

45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNEW skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie, zgodnie z dokumentacją techniczną (Załączniki do SIWZ):1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku pałacu (Pawilon "B") - zgodnie z rysunkiem nr 1 Projektu budowlanego "Wymiana dachu na budynku pałacu (Pawilon "B")";

1.1. rozebranie istniejącego pokrycia z blachy dachówko-podobnej,

1.2. rozebranie obróbek blacharskich i kołnierzy kominów,

1.3. założenie paroizolacji,

1.4. ołacenie lub deskowanie połaci dachowej,

1.5. pokrycie dachu blachą miedzianą lub dachówką (w zależności od części dachu),

1.6. wykonanie rynien.

2. Wymiana więźby dachowej;

2.1. rozebranie więźby dachowej,

2.2. wykonanie nowej więźby dachowej,

2.3. impregnacja drewna,

2.4. wykonanie złączy i detali odtworzeniowo.

3. Wymiana stropów;

3.1. rozebranie wskazanych stropów,

3.2. obsadzenie belek stalowych,

3.3. wykonanie zbrojenia,

3.4. betonowanie stropów,

3.5. tynkowanie sufitu,

3.6. malowanie tynków wewnętrznych.

4. Wymiana instalacji odgromowej i uziemiającej w budynku Pawilonu "B";

5. Montaż instalacji podgrzewania rynien (instalacja przewodów grzewczych) w budynku Pawilonu "B";

6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe;

6.1. udrożnienie istniejących przewodów wentylacyjnych,

6.2. montaż rur spustowych z blachy miedzianej,

6.3. naprawa kominów.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załączniki do SIWZ).5)Składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych6) Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 5 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami)7)Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych8)Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 WRZEŚNIA 2011 r.9)Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

opis warunków i sposobu oceniania:1. Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunkówOcena dokonana zostanie sposobem zero - jedynkowym, (spełnia - nie spełnia).1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ);

2) Wykonali w ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 250 000 zł;

3) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.10)Informacja na temat wadium:Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w postępowaniu o zamówienie publiczne11) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa Kryterium oceny oferty

Waga Kryterium

[%]

1.

CENA

90

2.

OKRES GWARANCJI

10RAZEM

10012)miejsce i termin składania ofert:Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-210 Sieradz 2

woj. łódzkie

gm. Sieradz

w POKOJU NR 17 - PAWILONU "B" Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

do dnia 04.04.2011r., do godz. 10:00

13) Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie nastąpi w:

Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-210 Sieradz 2

woj. łódzkie

gm. Sieradzw POKOJU NR 17 - PAWILONU "B" Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

dnia 04.04.2011r. o godz. 10:05

14)termin związania ofertą:

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert

15) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości: 5 % ceny całkowitej podanej w ofercieZabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) Pieniądzu, sposób przekazania:

na konto zamawiającego: PKO BP SA Nr: 96 1020 4564 0000 5902 0011 0544

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich wykonanie z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.16) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

17) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

18) Zamawiający nie przewiduje wyborów najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

19) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Sławomir Janiak, tel./fax. (43) 827 46 95; 650 80 02; 650 80 03; tel. kom. 693 333 150; e-mail: dps@invar.net.pl

20) Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówieniu przekazano Urzędowi Zamówień Publicznych na stronie portalu internetowym w dniu: 17.03.2011 r.


(-) Maria Antczak

DYREKTOR

________________________________________


(imię i nazwisko)

/podpis zamawiającego/
Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 87839-2011 w dniu 17-03-2011r.


Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  17‑03‑2011 11:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  17‑03‑2011 11:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑03‑2011 14:38:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie