Zamówienie Publiczne na Dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od Czerwca 2011r. do 30 Wrzesnia 2011r.)

Zamówienie Publiczne na Dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od Czerwca 2011r. do 30 Wrzesnia 2011r.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Nr sprawy: DPS - ZP 3200 / 9 / 2011

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWY

OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72, 98-210 Sieradz 2

Tel. / Fax.: (43) 827 46 95, 650 80 02, 650 80 03

STRONA WWW: http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl

E - MAIL: dps@invar.net.pl,

GODZ. PRACY: PN - PT 7:00 - 15:00

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami)

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ):

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (w wersji papierowej) można odebrać w siedzibie Zamawiającego Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72, 98-210 Sieradz 2

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (w wersji elektronicznej) umieszczona jest na stronach www Zamawiającego:

http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl - w dziale: zamówienia publiczne

od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert- zgodnie z Art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 29 Stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami)

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Dostawy od Czerwca 2011r. do 30 Września 2011r.

Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 6 000 dm3:

1. Maksymalna lepkość w temp. 20 ºC 6 mm2 / s (1,5 ºE)

2. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

3. Wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

5. Składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

7. termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: OD CZERWCA 2011r. do 30 WRZEŚNIA 2011r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: opis warunków i sposobu oceniania:

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

Ocena dokonana zostanie sposobem zero - jedynkowym, (spełnia - nie spełnia).

Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie

(zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

9. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp

Nazwa kryterium

Waga [%]

1

CENA NA DZIEŃ 21.06.2011R.

100

11. miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72 98-210 Sieradz 2

woj. łódzkie gm. Sieradz

do dnia 27.06.2011r. do godz. 10:00

12. Termin związania ofertą:

wynosi 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

16. Zamawiający nie przewiduje wyborów najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

17. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 5 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami)

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Sławomir Janiak

19. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówieniu przekazano Urzędowi Zamówień Publicznych na stronie portalu internetowym w dniu: 16.06.2011 r.

Dyrektor

Maria Antczak

________________________________________

(imię i nazwisko) /podpis zamawiającego/

Ogłoszenie umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr: 166929-2011, data zamieszczenia 16.06.2011r.

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  16‑06‑2011 08:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  16‑06‑2011 08:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2011 08:13:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie