Zapytanie ofertowe - Dostawy środków chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy lub do dnia faktycznego wykorzystania wartości umowy)


Znak sprawy: ZP.2711.01.2024                                                                                                                                   Biskupice, dnia 21.03.2024 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72, 98-200 Sieradz, woj. Łódzkie

STRONA WWW:         http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl 

E-MAIL:                       dps@invar.net.pl

GODZINY PRACY:    PN - PT     godz.   7:00 - 15:00

TEL.:                             (43) 827 46 95

FAX:                             (43) 827 46 95

zaprasza do złożenia oferty na: DOSTAWY ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH (OD DNIA PODPISANIA UMOWY  PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY LUB DO DNIA FAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WARTOŚCI UMOWY)

Niniejsze Zapytanie ofertowe obejmuje

Załącznik nr 1- formularz ofertowy/oferta

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3A- formularz cenowy

Załącznik nr 3B- formularz cenowy

Załącznik nr 3C- formularz cenowy

Załącznik nr 4- klauzula informacyjna RODO

1. Przedmiotem zamówienia są:

Załącznik nr 3A- formularz cenowy

Lp.

Grupy produktów

1

Wyposażenie domowe (CPV 392)

2

Wyroby włókiennicze (CPV 395)

3

Produkty do pielęgnacji ciała (CPV 337)

4

Środki czyszczące i polerujące (CPV 398)

5

Produkty z tworzyw sztucznych (CPV 195)

Załącznik nr 3B- formularz cenowy

Lp.

Grupy produktów

1

Preparaty piorące (CPV - 39831000-6)

Załącznik nr 3C- formularz cenowy

Lp.

Grupy produktów

1

Odzież specjalna i dodatki (CPV 184 )

  • Asortyment i jego ilość wskazane zostały w formularzach cenowych w rozbiciu na TRZY pakiety – załączniki 3A, 3B i 3C.
  • Wykonawca może złożyć ofertę na jeden, dwa lub trzy pakiety (wszystkie pozycje załącznika muszą zostać wypełnione).
  • Termin płatności – 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury.
  • Transport – własny Wykonawcy.
  • Wielkość i terminy poszczególnych dostaw - określa Zamawiający.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do ZAPYTANIA OFERTOWEGO (Załącznik Nr 3A,3B,3C – formularz cenowy).

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: OD DNIA PODPISANIA UMOWY  PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY LUB DO DNIA FAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WARTOŚCI UMOWY.

3. Kryteria wyboru oferty :

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów dla każdego Załącznika (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Lp

Nazwa kryterium

Waga [%]

1

Cena

70

2

Ocena próbek

30

 

1)Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty dokonany zostanie dla każdego Załącznika na podstawie niżej przedstawionego kryterium:

       a)  Cena - 70%

                                                                           Cena najniższej OFERTY

                                                                           -----------------------------------  x 70% x 5

                                                                           Cena ocenianej OFERTY

Maksymalna ilość punktów w kryterium cena – 3,50

b) Ocena dostarczonych próbek towarów innych niż sugerowane w kolumnie nr 2 („Nazwa handlowa”) Załącznika nr 3 A,B,C do ZAPYTANIA OFERTOWEGO – 30%

 

Oceny spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego dokonywać będą członkowie komisji specjalnie do tego powołanej. Każdy członek komisji niezależnie, na podstawie wykonanych prób działania dostarczonych próbek towarów, dokona oceny złożonych ofert, przyznając każdej z ofert wartość punktową w 5 stopniowej skali ocen, zgodnie z opisem poniżej.

5 pkt. – od 100% do 90% produktów dostarczonych do próby spełniają potrzeby Zamawiającego;

4 pkt. – od 89% do 70% produktów dostarczonych do próby spełnia potrzeby Zamawiającego;

3 pkt. – od 69% do 50% produktów dostarczonych do próby spełnia potrzeby Zamawiającego;

2 pkt. – od 49% do 30% produktów dostarczonych do próby spełnia potrzeb Zamawiającego;

1 pkt. – poniżej 29% produktów dostarczonych do próby spełnia potrzeb Zamawiającego;

W przypadku towarów zgodnych z kolumną nr 2 (Sugerowaną „Nazwą handlową” wskazaną przez Zamawiającego) Załącznika nr 3 A,B,C do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Komisja przyzna każdemu z towarów cząstkową ocenę - 5 pkt.

W przypadku towarów w kolumnie nr 2 („Nazwa handlowa”) gdzie Zamawiający nie wskazał sugerowanej nazwy handlowej Załącznika nr 3 A,B,C do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Komisja nie będzie dokonywała oceny.

Średnia ilość punktów z indywidualnej oceny próbek członków komisji dzielona przez maksymalną ilość punktów z indywidualnej oceny próbek członków komisji uzyskaną przez oferenta w złożonych ofertach - 30%

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW w  kryterium oceny próbek - 1,50

2) Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów w oparciu
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną  sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej. Asortyment i jego ilość wskazane zostały w formularzach cenowych w rozbiciu na trzy pakiety – załączniki 3A, 3B i 3C. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden, dwa lub trzy pakiety.

Oferta kompletna musi zawierać wypełnione i podpisane w całości:

Zamawiający podkreśla, że prawidłowo złożony formularz cenowy (załącznik nr 3A,3B,3C) powinien zawierać:

  • wskazanie jednej konkretnej nazwy handlowej dostarczanego produktu, prawidłową gramaturę, cenę jednostkową brutto produktu, sumaryczną wartość brutto zaoferowanego produktu oraz stawkę podatku VAT.

Brak wypełnienia i określenia wartości w którejkolwiek pozycji formularza cenowego (załącznik nr 3A,3B,3C), jak i wprowadzenie jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego, czy też zmian ilościowych w opakowaniach wskazanych przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty. Dokonując wyceny należy stosować wyłącznie ceny dodatnie. Wycena któregokolwiek produktu za 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W przypadku złożenia niekompletnie wypełnionego formularza cenowego (załącznik nr 3A,3B,3C) oferta będzie podlegała odrzuceniu.

3) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt znajduje się w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

a. Miejsce, sposób i termin złożenia oferty:

1) W siedzibie Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-200 Sieradz

do dnia 28-03-2024 r., do godz. 9:00

SEKRETARIAT ADMINISTRACJI DPS – I PIĘTRO PAWILON „B” Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

b. Miejsce, sposób i termin otwarcia oferty:

1) W siedzibie Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

SEKRETARIAT ADMINISTRACJI DPS –  I PIĘTRO PAWILON „B” Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72; 98-200 Sieradz

dnia 28-03-2024 r., godz. 9:15

c. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Anna Marciniak, Tel: 606 937 694; e-mail: amarciniak.dpsbiskupice@gmail.com

4. Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w formie papierowej w szczelnie zamkniętej kopercie i oznakować następująco:

„OFERTA NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH W DPS BISKUPICE"

(Nie otwierać przed dniem: 28-03-2024r., godz. 9:15)

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym;

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę;

5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa;

6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne;

7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia do składania ofert;

8) Dokumenty wymagane:

  1. Podpisany i wypełniony formularz ofertowy/oferta z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1,
  2. Podpisany i wypełniony formularz cenowy/szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3A,3B,3C (Wykonawca może złożyć ofertę na jeden, dwa lub trzy pakiety) UWAGA! W przypadku nie dołączenia (lub niewypełnienia) do Oferty Formularza ofertowego lub cenowego, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy;

 

9) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane;

10) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę;

11) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, oferta powinna umożliwiać jej wpięcie do segregatora;

12) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

13) Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez okres trwania umowy.

14) Wykonawca dostarcza wraz z ofertą zestaw próbek (w oryginalnych opakowaniach) towarów innych niż sugerowane w kolumnie nr 2 („Nazwa handlowa”) Załącznika nr 3A,3B,3C do ZAPYTANIA OFERTOWEGO, nie złożenie zestawu próbek skutkuje odrzuceniem oferty.

Próbki Oferentów, z którymi nie zostanie podpisana umowa będzie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o wyborze oferty.

Próbki Oferenta, z którym zostanie podpisana umowa (Załącznik nr 2), zostaną zatrzymane przez Zamawiającego na okres realizacji zamówienia, celem porównywania ich z dostarczanymi towarami w trakcie realizacji zamówienia.

5. Warunki udziału w postępowaniu i opis ich spełnienia

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie obowiązującego prawa oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

2. Nie widnieją na listach i nie  podlegają  wykluczeniu  z niniejszego  postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie obowiązujących przepisów określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

3. Zapoznali się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszą do niego zastrzeżeń.

4. Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.

5. Przyjmują bez zastrzeżeń projekt umowy (Załącznik nr 2) i w przypadku wyboru oferty zobowiązują się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Zrealizują sukcesywne dostawy w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym.

7. Spełniają warunki postawione przez Zamawiającego.

8. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania.

9. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

10. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

11. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

6. Zamawiający zastrzega, iż postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

Sławomir Janiak

Plik pdf Zapytanie ofertowe
21‑03‑2024 13:25:28
Dokument w formacie .PDF (Acrobat Reader)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1 - formularz ofertowy / oferta
21‑03‑2024 13:26:45
Dokument w formacie .PDF (Acrobat Reader)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 1 - formularz ofertowy / oferta
21‑03‑2024 13:28:00
Dokument w formacie .docx (Microsoft Word)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2 - projekt umowy
21‑03‑2024 13:28:59
Dokument w formacie .PDF (Acrobat Reader)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
278KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xlsx Załącznik nr 3A - formularz cenowy
21‑03‑2024 13:29:47
Dokument w formacie .xlsx (EXCEL)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xlsx Załącznik nr 3B - formularz cenowy
21‑03‑2024 13:30:50
Dokument w formacie .xlsx (EXCEL)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xlsx Załącznik nr 3C - formularz cenowy
21‑03‑2024 13:31:54
Dokument w formacie .xlsx (EXCEL)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4 - RODO
21‑03‑2024 13:32:40
Dokument w formacie .PDF (Acrobat Reader)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Śniegula , w dniu:  21‑03‑2024 12:43:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  21‑03‑2024 12:43:15
Data ostatniej aktualizacji:
21‑03‑2024 13:37:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie