Dostawy artykułów spożywczych przeznaczonych na paczki dla dzieci pracowników Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Zamówienie Publiczne na Dostawy artykułów spożywczych przeznaczonych na paczki dla dzieci pracowników Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Nr sprawy: G.2711 / 2 / 2013

ZAPYTANIE CENOWE

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY artykułów spożywczych

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-210 Sieradz 2

STRONA WWW: http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl

E - MAIL: dps@invar.net.pl,

GODZ. PRACY: PN - PT 7:00 - 15:00

2. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Dostawa artykułów spożywczych przeznaczonych na paczki dla dzieci pracowników Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

Dostawa produktów spożywczych posortowanych w 30 paczek (skład wg spisu poniżej) zapakowane w torby świąteczne i dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

18 PACZEK W SKŁADZIE:

Lp.

Artykuły spożywcze (skład paczki)

1


Ptasie mleczko waniliowe Wedel 4380 g - 1 szt.

2


Cukierki czekoladowe Wedel 500 g - 1 szt.

3


Delicje "WEDEL" (pomarańczowe) 147 g - 1 szt.

4


Krem "Nutella" 350g - 1 szt.

6


Kinder Bueno 43g - 2 szt

7


Grześki w czekoladzie "KALISZANKA" MEGA - 1 szt

8


Baton 3 BIT Kraft Foods 51g - 1 szt.

9


Baton KIT KAT Nestle 40g - 1 szt.

10


Baton LION Nestle (standard) 43g - 1 szt.

11


Baton SNICKERS 51g - 1 szt.

12


Baton MARS 48g - 1 szt.

13


Guma MAMBA - op. zbiorcze 110 g (4x6 szt. gum rozpuszczalnych) - 1szt.

14


Herbatniki HIT 250 g - 1 szt.

15


Wafel Knoppers 25 g - 3 szt

16


Czekolada mleczna Wedel 100 g - 1 szt.

17


Czekolada mleczna GOPLANA 100g - 1 szt.

18


Kinder Chocolate 100 g - 2 szt

19


Lizak CHUPA-CHIPS - 3 szt

20


Mentos (owocowe) 37,5g - 2 szt

21


Nimm 2 Śmiejżelki 100 g - 1 szt.

22


Wafle familijne "JUTRZENKA" śmietankowe - 150 g - 1 szt.

23


PEPSI puszka 0,33 l - 1 szt.

24


TOFFIFEE 125g - 1szt.

25


Kinder Niespodzianka "FERRERO" 20g - 4szt.

7 PACZEK W SKŁADZIE:

Lp.

Artykuły spożywcze (skład paczki)

1


Ptasie mleczko waniliowe Wedel 4380 g - 1 szt.

2


Cukierki czekoladowe Wedel 500 g - 1 szt.

3


Delicje "WEDEL" (pomarańczowe) 147 g - 1 szt.

4


Krem "Nutella" 350g - 1 szt.

6


Kinder Bueno 43g - 2 szt

7


Grześki w czekoladzie "KALISZANKA" MEGA - 1 szt

8


Baton 3 BIT Kraft Foods 51g - 1 szt.

9


Baton KIT KAT Nestle 40g - 1 szt.

10


Baton LION Nestle (standard) 43g - 1 szt.

11


Baton SNICKERS 51g - 1 szt.

12


Baton MARS 48g - 1 szt.

13


Guma MAMBA - op. zbiorcze 110 g (4x6 szt. gum rozpuszczalnych) - 1szt.

14


Herbatniki HIT 250 g - 1 szt.

15


Wafel Knoppers 25 g - 3 szt

16


Czekolada mleczna Wedel 100 g - 1 szt.

17


Czekolada mleczna GOPLANA 100g - 1 szt.

18


Kinder Chocolate 100 g - 2 szt

19


Lizak CHUPA-CHIPS - 3 szt

20


Mentos (owocowe) 37,5g - 2 szt

21


Nimm 2 Śmiejżelki 100 g - 1 szt.

22


Wafle familijne "JUTRZENKA" śmietankowe - 150 g - 1 szt.

23


PEPSI puszka 0,33 l - 1 szt.

25


Kinder Niespodzianka "FERRERO" 20g - 1 szt.

5 PACZEK W SKŁADZIE:

Lp.

Artykuły spożywcze (skład paczki)

1


Ptasie mleczko waniliowe Wedel 4380 g - 1 szt.

2


Cukierki czekoladowe Wedel 500 g - 1 szt.

3


Delicje "WEDEL" (pomarańczowe) 147 g - 1 szt.

4


Krem "Nutella" 350g - 1 szt.

6


Kinder Bueno 43g - 2 szt

7


Grześki w czekoladzie "KALISZANKA" MEGA - 1 szt

8


Baton 3 BIT Kraft Foods 51g - 1 szt.

9


Baton KIT KAT Nestle 40g - 1 szt.

10


Baton LION Nestle (standard) 43g - 1 szt.

11


Baton SNICKERS 51g - 1 szt.

12


Baton MARS 48g - 1 szt.

13


Guma MAMBA - op. zbiorcze 110 g (4x6 szt. gum rozpuszczalnych) - 1szt.

14


Herbatniki HIT 250 g - 1 szt.

15


Wafel Knoppers 25 g - 3 szt

16


Czekolada mleczna Wedel 100 g - 1 szt.

17


Czekolada mleczna GOPLANA 100g - 1 szt.

18


Kinder Chocolate 100 g - 2 szt

19


Lizak CHUPA-CHIPS - 3 szt

20


Mentos (owocowe) 37,5g - 2 szt

21


Nimm 2 Śmiejżelki 100 g - 1 szt.

22


Wafle familijne "JUTRZENKA" śmietankowe - 150 g - 1 szt.

23


PEPSI puszka 0,33 l - 1 szt.

Szczegółowy sumaryczny zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniki Nr 1

MILE WIDZIANE GADŻETY REKLAMOWE DOKŁADANE DO KAŻDEJ PACZKI !!!!
(prosimy o wskazanie ilości i rodzaju gadżetów przewidzianych do załączenia do paczek)

3. Składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

5. termin wykonania zamówienia

Wymagany (nieprzekraczalny) termin wykonania zamówienia:

do 03 Grudnia 2013 r.

6. termin płatności

do termin płatności 30 dni od daty dostawy i dostarczenia faktury

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: opis warunków i sposobu oceniania:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium:
cena oferty - 100 %

9. miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72 98-210 Sieradz 2

woj. łódzkie gm. Sieradz

do dnia 25.11.2013r. do godz. 10:00

10. termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Sławomir Janiak, Tel. 693 333 150

Dyrektor

(-) Maria Antczak

________________________________________

(imię i nazwisko) /podpis zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  14‑11‑2013 12:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  14‑11‑2013 12:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑11‑2013 12:43:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie