DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH (od Stycznia 2014r. do 31 Grudnia 2014r.)

DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH (od Stycznia 2014r. do 31 Grudnia 2014r.)

Nr sprawy: G.2711 / 4 / 2013

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot zaproszenia dotyczy:

Dostawy od 01 Stycznia 2014 r. do 31 Grudnia 2014r.
PRODUKTÓW LECZNICZTYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

I. Zamawiający

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

ADRES: Biskupice 72

98-210Sieradz 2

woj. łódzkie

gm. Sieradz

STRONA WWW: http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl

E-MAIL: dps@invar.net.pl

GODZINY PRACY: PN - PT godz. 7:00 - 15:00

TEL.: (43) 827 46 95, 650 80 02, 650 80 03

FAX: (43) 827 46 95, 650 80 02, 650 80 03

Wartości szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 wraz z późniejszymi zmianami)Podstawą przeliczenia wartości zamówienia publicznego na euro było Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego
(Dz. U. z 2011R., Nr 282, poz. 1650) - 1€ = 4,0196 zł.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:

Dostawy produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i środków pomocniczych zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień
CPV 336 00000-6 (PRODUKTY FARMACEUTYCZNE)

CPV 331 00000-1 (URZĄDZENIA MEDYCZNE)

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT (Załączniki Nr 3/1 i 3/2).

III. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia:

od 01 Stycznia 2014r. do 31 Grudnia 2014r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego

postępowania

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków

V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w

celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane

a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 1,

b) oświadczenie do postępowania (formularz ofertowy).

2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa te same dokumenty co w pkt. 1,

3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

- pełnomocnictwo do reprezentowania oferentów w postępowaniu o zamówienie publiczne,

- oferta winna zawierać dokumenty dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Wyżej wymienione dokumenty składane są w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zaproszenia do składania ofert. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach,

Biskupice 72, 98-210 Sieradz 2

faksem: (043) 827 46 95

lub na adres e-mail: dps@invar.net.pl

jednak nie zwalnia to z przesłania pytania na piśmie

Wszystkie korespondencje do Zamawiającego Wykonawcy przekazują w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 - 15:00

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Sławomir Janiak Tel./Fax.: (43) 827 46 95 wew. 23,

Tel. kom.: 693 333 150,

E-mail: dps@invar.net.pl

VIII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

IX. Opis przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty.

2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

2.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-210 Sieradz 2

w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach, Pawilon "B" (administracja) - pokój nr 17

2.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

siedziby zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-210 Sieradz 2

2.3 Oznakowane następująco:

"Oferta na dostawy produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i środków pomocniczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach"

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 20.12.2013R., GODZ. 11:05

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w:

siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-210 Sieradz 2

w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach - Pawilon "B" (Administracja), pokój nr 17

do dnia 20-12-2013r., do godz. 11:00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-210 Sieradz 2

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach - Pawilon "B" (Administracja), pokój nr 17,

dnia 20-12-2013r., godz. 11:05

XI. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie wraz z uwzględnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:

Cena - 100%

Cena najniższej OFERTY

----------------------------------- x 100

Cena ocenianej OFERTY

Maksymalna ilość punktów - 100

2. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów w oparciu o

ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość

punktów.

XIII. Warunki umowy

1 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zaproszeniu.

2 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

3 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zaproszenia oraz danych zawartych w ofercie.

4 Postanowienia umowy zawarto w:

projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2

XIV. Ogłoszenia wyników przetargu

Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie przekazu faksowego oraz pisemnie o wynikach postępowania.

XV. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1. zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

2. zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

3. zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną

dokumenty

4. zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł

5. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie

godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

XIX. Załączniki

Załączniki do Zaproszenia do składania ofert:

Załączniki Nr 1 (Formularz Ofertowy),

Nr 2 (Projekt Umowy),

Nr 3 (Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia),

Nr 3/1 Specyfikacja asortymentowo-ilościowa dostawy produktów leczniczych,

Nr 3/2 Specyfikacja asortymentowo-ilościowa dostawy materiałów opatrunkowych i środków pomocniczych.

Biskupice, 2013-12-12

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

______________________________________

/ Podpis osoby uprawnionej /

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  13‑12‑2013 09:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  13‑12‑2013 09:25:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2013 10:29:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie