Zamówienie Publiczne na Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Zamówienie Publiczne na Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach w ilosci 70 ton (od Marca 2011r. do 31 Sierpnia 2011r.)

Nr sprawy: DPS - ZP 3200 / 4 / 2011
OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWY

brukietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w dps biskupice

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72 98-210 Sieradz 2

Tel. / Fax.: (43) 827 46 95, 650 80 02, 650 80 03

STRONA WWW: http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl

E - MAIL: dps@invar.net.pl,

GODZ. PRACY: PN - PT 7:00 - 15:00
2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami)
3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ):

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (w wersji papierowej) można odebrać w siedzibie Zamawiającego Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72, 98-210 Sieradz 2, Pawilon "B" (Administracja) - Pokój nr 17

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (w wersji elektronicznej) umieszczona jest na stronach www Zamawiającego:

http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl - w dziale zamówienia publiczne

od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert- zgodnie z Art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 29 Stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami)
4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:

Dostawy BRYKIETU z TROCIN DRZEWNY w ilości 70 ton

CPV 09111400-4 (Paliwa drzewne)

WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE
(w skład rozładunku wchodzą rozładowanie brykietu ze środka transportu i dostarczenie go do magazynu opału wraz z ułożeniem go w magazynie):
1. wartość opałowa 18 MJ/kg

2. wilgotność do 10 %

3. zawartość popiołu do 1%

4. zawartość siarki <0,05%

5. Granulacja brykietu - średnica do 8 cm

6. Opakowania zbiorcze po 25-35 kg

7. termin płatności - 30 dni od daty dostawy koksu i wystawienia faktury,

8. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

9. wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.
5. Składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
7. termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: OD MARCA 2011r. DO 31 SIERPNIA 2011r.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: opis warunków i sposobu oceniania:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

9. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp

Nazwa kryterium

Waga [%]

1

CENA

100
11. miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72, 98-210 Sieradz 2

woj. Łódzkie, gm. Sieradz

Pawilon "B" (Administracja) - Pokój nr 17
do dnia 25.02.2011r., do godz. 10:00
12. Termin związania ofertą:

wynosi 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

16. Zamawiający nie przewiduje wyborów najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

17. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami)

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Sławomir Janiak, Tel./Fax. 43 827 46 95; 693 333 150

19. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówieniu przekazano Urzędowi Zamówień Publicznych na stronie portalu internetowym w dniu: 18.02.2011 r.(-) Magdalena Zawiasa

Z upoważnienia Dyrektora

________________________________________

(imię i nazwisko)

/podpis zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  18‑02‑2011 11:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
18‑02‑2011 11:15:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive