Zamówienie Publiczne na Dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od Listopada 2011r. do 31 Stycznia 2012r.)

Zamówienie Publiczne na Dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od Listopada 2011r. do 31 Stycznia 2012r.)


DPS-ZP 3200/12/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach,
Biskupice 72, 98-210 Sieradz,
woj. łódzkie,
tel. 43 827-46-95, faks 43 827 46 95,
e-mail: dps@invar.net.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 6 000 dm3:
1. Maksymalna lepkość w temp. 20 ºC 6 mm2 / s (1,5 ºE);
2. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice;
3. Wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy (Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium)

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Podpisane oświadczenie zawarte w Formularzu Ofertowym Wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Podpisane oświadczenie zawarte w Formularzu Ofertowym Wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Podpisane oświadczenie zawarte w Formularzu Ofertowym Wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Podpisane oświadczenie zawarte w Formularzu Ofertowym Wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Podpisane oświadczenie zawarte w Formularzu Ofertowym Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Lp.

Nazwa kryterium

Waga [%]

1

CENA NA DZIEŃ 26.10.2011R.

100

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.2.3) Czy przewidywane jest ustalenie dynamicznego systemu zakupów: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72, 98-210 Sieradz - Pawilon B (Administracja) - Pokój nr 17.

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:do dnia: 02.11.2011 godzina 10:00,
miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72, 98-210 Sieradz -
Pawilon B (Administracja) - Pokój nr 17.

IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Sławomir Janiak

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówieniu przekazano Urzędowi Zamówień Publicznych na stronie portalu internetowego w dniu: 25.10.2011r.

MARIA ANTCZAK

DYREKTOR

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  25‑10‑2011 07:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
25‑10‑2011 08:59:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive