Zamówienie Publiczne - Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice (od Listopada 2013r. do 31 Grudnia 2013r.)

Zamówienie Publiczne - Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice w ilości 40 ton (od Listopada 2013r. do 31 Grudnia 2013r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72, 98-210 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 43 827-46-95, faks 43 827 46 95.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawy BRYKIETU z TROCIN DRZEWNY w ilości 40 ton WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE
CPV 09111400-4 (PALIWA DRZEWNE)
(w skład rozładunku wchodzą rozładowanie brykietu ze środka transportu i dostarczenie go do magazynu opału wraz z ułożeniem go w magazynie):

1. Wartość opałowa 18 MJ/kg
2. Wilgotność do 10 %
3. Zawartość popiołu do 1%
4. Zawartość siarki <0,05%
5. Granulacja brykietu - średnica do 8 cm
6. Opakowania zbiorcze po 25-35 kg
7. Termin płatności - 30 dni od daty dostawy koksu i wystawienia faktury,
8. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,
9. Wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

UWAGA
Brykiet musi odpowiadać parametrom oraz posiadać odpowiednie certyfikaty (prosimy o załączenie certyfikatów), jakie są wymagane dla spalania biomasy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.14.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Podpisane oświadczenie zawarte w Formularzu Ofertowym Wykonawcy - ocena zostanie dokonana sposobem zero-jedynkowym (spełnia - nie spełnia)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Podpisane oświadczenie zawarte w Formularzu Ofertowym Wykonawcy - ocena zostanie dokonana sposobem zero-jedynkowym (spełnia - nie spełnia)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Podpisane oświadczenie zawarte w Formularzu Ofertowym Wykonawcy - ocena zostanie dokonana sposobem zero-jedynkowym (spełnia - nie spełnia)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Podpisane oświadczenie zawarte w Formularzu Ofertowym Wykonawcy - ocena zostanie dokonana sposobem zero-jedynkowym (spełnia - nie spełnia)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Podpisane oświadczenie zawarte w Formularzu Ofertowym Wykonawcy - ocena zostanie dokonana sposobem zero-jedynkowym (spełnia - nie spełnia)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Lp

Nazwa kryterium

Waga [%]


1

CENA

100

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72, 98-210 Sieradz - Pawilon B (Administracja) - Pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72, 98-210 Sieradz - Pawilon B (Administracja) - Pokój nr 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcą:
Sławomir Janiak, Tel. (43) 827 46 95 lub 693 333 150

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia przekazano Urzędowi Zamówień Publicznych na stronie portalu internetowego w dniu: 25.10.2013r.

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  25‑10‑2013 12:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  25‑10‑2013 12:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑10‑2013 13:01:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie