Zapytanie ofertowe - Dostawy Produktów Leczniczych, Materiałów Opatrunkowych i Środków Pomocniczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach


Znak sprawy: ZP.2711.4.2022

 

Biskupice, dnia 22 listopad 2022 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72

                        98-200 Sieradz, woj. Łódzkie

                        STRONA WWW: http://bip-dps.biskupice.spsieradz.finn.pl

                        E-MAIL:               dps@invar.net.pl

                        GODZINY PRACY: PN – PT godz. 7:00 – 15:00

                        TEL.:              (43) 827 46 95

                        FAX:               (43) 827 46 95

zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawy Produktów Leczniczych, Materiałów Opatrunkowych i Środków Pomocniczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Przedmiotem zamówienia są:

Dostawy od 02 Stycznia 2023r. do 31 Grudnia 2023r.

PRODUKTÓW LECZNICZYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

Zgodnie Załącznikiem nr 3 – Tabele Nr 3.1 i nr 3.2 do niniejszego zapytania ofertowego

  1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
  2. Kryteria wyboru oferty:

 

  1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:

Cena - 70% (C)

Czas realizacji – 30% (R)

 

Pc = (cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej) x 70

Pc - punkty za cenę

 

 

Czas realizacji dostawy od momentu zgłoszenia do realizacji przez Zamawiającego *nie dotyczy leków robionych

 

Przyznane punkty w kryterium (R)

1

do 30 min.

30

2

od 1 godz. do 1,5 godz.

20

3

od 1,5 godz. do 2 godz.

10

4

powyżej 2 godz.

0

 

Sposób wyliczania punktów oferty (P):

P= C + R

Gdzie:

P- ilość punktów oferty badanej

C- ilość punktów oferty badanej w kryterium ceny

R- ilość punktów oferty badanej w kryterium czas realizacji

Łącznie za zaoferowany produkt można otrzymać 100 pkt.

2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę z najwyższą liczbą punktów.

3. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zaproszeniu.

6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

7. Postanowienia umowy zawarto w:

  • projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 2

 

3. Miejsce, sposób i termin złożenia oferty:

 

  1. W siedzibie Zamawiającego:

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-200 Sieradz

w ADMINISTRACJI DPS – PAWILON „B” Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

LUB

Na adres email: zamówienia.dpsbiskupice@gmail.com

 

do dnia: 25.11.2022r., godz. 10:00

 

4. Miejsce, sposób i termin otwarcia oferty:

 

  1. W siedzibie Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-200 Sieradz

W pokoju nr 17 ADMINISTRACJI DPS – PAWILON „B” Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

 

dnia: 25.11.2022r., godz. 10:15

 

5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Ewa Olejnik tel. 693 333 303

email: zamówienia.dpsbiskupice@gmail.com

 

 

6. Sposób przygotowania oferty:

 

1) Ofertę należy oznakować następująco

 

 

Dostawy Produktów Leczniczych, Materiałów Opatrunkowych i Środków Pomocniczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

 

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym;

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę;

5) Jeśli dany lek wymieniony w formularzu asortymentowo – cenowym jest dopuszczony do obrotu na terenie RP w wersji leku pełnopłatnego lub refundowanego należy wycenić lek ujęty na aktualnej liście leków refundowanych zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2022r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2022r.;

6) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa;

7) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne;

8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa w treści niniejszego zaproszenia do składania ofert;

9) Dokumenty wymagane:

  1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru  - Załącznik nr 1
  2. specyfikacja ilościowo -asortymentowa  - Załącznik nr 3 – Tabela nr 3.1 i nr 3.2   

10) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane;

11) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę;

12) W przypadku złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, oferta powinna umożliwiać jej wpięcie do segregatora;

7. Warunki udziału w postepowaniu i opis ich spełnienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizacje zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia,

 

 

8. Zamawiający zastrzega, iż postepowanie w sprawie udzielenia zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny

                     

                       (-) Sławomir Janiak

                      DYREKTOR

                         ……………………………………………

                                                                               Podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy zapytania ofertowego na DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

28‑11‑2022 11:43:00

Biskupice, dnia 28 listopada 2022r.

 

Numer sprawy: ZP.2711.4.2022

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje, że:

w zapytaniu ofertowym, nie podlegającemu Ustawie Prawo Zamówień Publicznych w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) oraz działając na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych , których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych (netto), rozstrzygniętym w dniu 25 listopada 2022r. – w sprawie:

 

DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH  I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

W okresie od 02 STYCZNIA 2023 r. do 31 GRUDNIA 2023 r.

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 – (tabele nr  3.1 i nr 3.2) oraz z czasem realizacji dostawy

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

"FARMAX", SP. Z O.O.,

ul. Ks. Wujaka 2, 92-515 Łódź

NIP: 727-265-12-70; REGON: 100 046 890

APTEKA "KWIATY POLSKIE”

Ul. Grunwaldzka 1B

98-200 Sieradz

 

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału
w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym wraz z Załącznikami i czasem realizacji dostawy do Zapytania oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta "FARMAX", Sp. z o. o. APTEKA "KWIATY POLSKIE" uzyskała najwyższą ocenę
w kryteriach oceny ofert.

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie za realizację całego zakresu zamówienia publicznego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3- Tabele nr 3.1 i 3.2 do Zapytania ofertowego.

CENĘ: WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY (WRAZ Z PODATKIEM VAT W NALEŻNEJ WYSOKOŚCI): 34 942,40 zł

(słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote czterdzieści groszy)

CZAS REALIZACJI:

Do 30 minut

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli i uzyskali wartość punktową:

 

Nr oferty

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Wartość punktowa

Cena

(maksymalna ilość pkt. 70,00)

Czas realizacji

(maksymalna ilość pkt. 30,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA (maksymalna ilość pkt. 100,00)

1

„PLUSPHARMA”

Sp. z o. o.

ul. Jana III Sobieskiego;

44-200 Rybnik

36,13

20,00

56,13

2

„FARMAX"

Sp. z o.o.

ul. Ks. Wujaka 2

92-515 Łódź

Apteka Kwiaty Polskie ul. Grunwaldzka 1B, 98-200 Sieradz

70,00

30,00

 

       100,00

4

„SOLISFARM”

Sp. z o. o.

ul. Stefana Starzyńskiego 10; 03-456 Warszawa

70,00

20,00

90,00

 

 

 

Uzasadnienie o odrzuceniu oferty nr 3

Oferta złożona przez Wykonawcę PHARMACY Sp. z o. o nie spełnia wszystkich warunków udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym wraz z Załącznikami do Zapytania. Zamawiający postawił wymagania oferty, która powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa w treści zaproszenia ofertowego. Złożone przez Wykonawcę dokumenty wraz z ofertą są niekompletne (brak pozycji w załączniku nr 3.1 poz. 24-76 i 131-157 oraz w załączniku nr 3.2 poz. 23-35). W związku z powyższym oferta Wykonawcy PHARMACY Sp. z o. o jest niezgodna z wymaganiami oferty, a także nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

 

 

O terminie podpisania umowy z wybranym Wykonawcą poinformujemy odrębnym pismem.

Osoba do kontaktu w sprawie podpisania umowy: Anna Marciniak, Tel. 606937694.

 

 

 (-) SŁAWOMIR JANIAK

DYREKTOR

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik docx 2 a) Formularz ofertowy Załącznik nr 1
22‑11‑2022 12:41:20
Dokument w formacie .docx (Word)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
165KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 2 b) Projekt Umowy Załącznik nr 2
22‑11‑2022 12:32:41
Dokument w formacie .docx (Word)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
171KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xlsx 2 c) Specyfikacja Załącznik nr 3
22‑11‑2022 12:34:13
Dokument w formacie .xslx (Excel)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zapytanie ofertowe
22‑11‑2022 12:35:38

Dokument w formacie .pdf (Acrobat Reader)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Marciniak , w dniu:  22‑11‑2022 12:12:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  22‑11‑2022 12:12:44
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2022 11:44:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie