ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „NA DOSTAWĘ NOWYCH, NIEUŻYWANYCH ARTYKUŁÓW POŚCIELOWYCH, STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ IZOLACYJNYCH DO WALKI Z EPIDEMIĄ COVID-19, DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH W RAMACH PROJEKTU PN. „ŁÓDZKIE POMAGA” - nr sprawy ZP.2711.11.2020


Alternatywny tekst z opisem obrazu.                          Alternatywny tekst z opisem obrazu.Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

Biskupice, 23 listopada 2020r.

Numer sprawy: ZP.2711.11.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje, że:

w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (T.J. z 27.09.2019r, Dz. U. z 2019r. poz. 1843)  rozstrzygniętym w dniu 23 LISTOPADA 2020 R. – w sprawie:

„NA DOSTAWĘ NOWYCH, NIEUŻYWANYCH ARTYKUŁÓW POŚCIELOWYCH,  STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ IZOLACYJNYCH DO WALKI Z EPIDEMIĄ COVID-19,  DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH W RAMACH PROJEKTU PN. „ŁÓDZKIE POMAGA”

nr sprawy ZP.2711.11.2020,

Zamówienie realizowane jest  w ramach projektu grantowego dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 pn. „Łódzkie pomaga” Nr POWR.02.08.00-00-0102/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 –Formularz cenowy  do SIWZ)

1.            DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ:

  1. HURTOWNIA TKANIN STANIK

AL. JANA PAWŁA II 65; 93-570 ŁÓDŹ

NIP  729 272 62 32

„ROLTOM” S.C.  S. TOMASZEWSKI J. TOMASZEWSKIROOOOO

Wartość brutto oferty: 1 662,96 zł.

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100 pkt.

UZASADNIENIE

     Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w Zaproszeniu do składania ofert wraz z Załącznikami do Zaproszenia oraz kwota zaproponowana przez w/w oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta uzyskała najbardziej korzystne wyniki punktowe w kryteriach oceny złożonych ofert.

 

Oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne złożyło 3 Wykonawców  i uzyskali wartość punktową:

 

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

„CENA”

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

1

HURTOWNIA TKANIN STANIK

 AL. JANA PAWŁA II 65

93-570 ŁÓDŹ

100,00

100,00

2

P.P.H.U. ANNA

BOGUSŁAW KWAŚNIEWSKI

UL. SZYMANOWSKIEGO 28; 95-080 TUSZYN

88,95

88,95

3

FIRMA ADAM

T. TOPOLSKA

 UL. KAPLICZNA 8;

 95-200 PABIANICE

82,84

82,84

 

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy, który złożył ofertę.

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie  została odrzucona  żadna oferta.

 

Jednocześnie proponujemy termin podpisania umowy: na 26 listopada  2020r.

W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Anną Marciniak  (Tel. 43 827 46 95).

 

 

 (-)SŁAWOMIR JANIAK

DYREKTOR

______________________________________________

/podpis  przedstawiciela  Zamawiającego/

 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szymala , w dniu:  23‑11‑2020 13:45:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  23‑11‑2020 13:45:48
Data ostatniej aktualizacji:
23‑11‑2020 13:57:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive